Le Sad

 

The Language of Chapislovian

Natively known as: C̨apeslovien /ʧaˌpesloˈvien/ [ʧaˌpesloˈvieŋ]

Spelling & Phonology

Consonant inventory: /b d f g j k l m mː n nː p q r s t v x z ɢ ɣ ɾ ʁ ʃ ʒ ʟ ʣ ʤ ʦ ʧ χ/Click IPA symbols for audio

↓Manner/Place→ Bilabial Labiodental Alveolar Palato-alveolar Palatal Velar Uvular
Nasal m mː n nː
Stop p b t d k g q ɢ
Affricate ʦ ʣ ʧ ʤ
Fricative f v s z ʃ ʒ x ɣ χ ʁ
Approximant j
Tap ɾ
Trill r
Lateral approximant l ʟ

Vowel inventory: /a ai aː e ei eː i iː o ou oɯ oː u uː y yː ø œ ɔ ɛ ɛa ɛi ɯ ɯː ʌ/

Diphthongs: ai, ei, ou, oɯ, ɛa, ɛi?
IPA vowel chart
Front Near-​front Central Near-​back Back
High

Blank vowel trapezoid.svg

i iː  y yː
  
ɯ ɯː  u uː
  
  
  
e eː  ø
  
  o oː
  
  
  
ɛ  œ
  
ʌ  ɔ
  
  
a aː  
  
  
Near- high
High- mid
Mid
Low- mid
Near- Low
Low

Syllable structure: (C)V(C) ?
Stress pattern: Penultimate — stress is on the second last syllable ?
Word initial consonants: b, d, f, g, j, k, l, m, mː, n, nː, p, q, r, s, t, v, x, z, ɢ, ɣ, ɾ, ʁ, ʃ, ʒ, ʟ, ʣ, ʤ, ʦ, ʧ, χ
Mid-word consonants: b, d, f, g, j, jɾ, k, l, m, mː, n, nː, p, q, r, s, t, v, x, z, ɢ, ɣ, ɾ, ʁ, ʃ, ʒ, ʟ, ʣ, ʤ, ʦ, ʧ, χ
Word final consonants: b, d, f, g, j, l, m, mː, n, nː, p, q, r, s, t, v, x, z, ɢ, ɣ, ɾ, ʁ, ʟ, ʣ, ʦ, ʧ, χ
Phonological rules (in order of application): ?
 • N → ŋ / _#

How to read phonological rules

Spelling rules:
Spelling Pronunciation
œ
ʦ
ʧ
ea ɛa
ei ɛi
ɛ
ɢ
ɣ
ɔ
ʤ
ʌ
ø
ʁ
r ɾ
r
ʃ
ɯ
ɯː
x x
χ
ʣ
ʒ
ł ʟ

Grammar

Main word order: Subject-Verb-Object-Oblique. “Mary opened the door with a key” turns into Mary opened the door with a key.
Adjective order: Adjectives are positioned after the noun.
Adposition: postpositions ?

Nouns

Masculine Feminine Neuter Unknown
Singular No affix
mïtu/ˈmɔtu/
No affix
mïtu/ˈmɔtu/
No affix
mïtu/ˈmɔtu/
No affix
mïtu/ˈmɔtu/
Dual Suffix -a
mïtua/mɔˈtua/
Suffix -ab
mïtuab/mɔˈtuab/
If ends with vowel: Suffix -xœ
Else: Suffix -ɛixœ
mïtuxä/mɔˈtuxœ/
If ends with vowel: Suffix -n
Else: Suffix -ɯːn
mïtun/ˈmɔtun/ [ˈmɔtuŋ]
Trial If ends with vowel: Suffix -m
Else: Suffix -um
mïtum/ˈmɔtum/ [ˈmɔtuŋ]
If ends with vowel: Suffix -jɾei
Else: Suffix -eːjɾei
mïtujrei/mɔˈtujɾei/
Suffix -a
mïtua/mɔˈtua/
If ends with vowel: Suffix -f
Else: Suffix -if
mïtuf/ˈmɔtuf/
Plural Suffix -aːd
mïtuád/mɔˈtuaːd/
Suffix -a
mïtua/mɔˈtua/
Suffix -a
mïtua/mɔˈtua/
If ends with vowel: Suffix -χiː
Else: Suffix -iχiː
mïtux̨í/mɔˈtuχiː/

Uncountable nouns use the base word, as in “I am holding the sand.”

Nouns have seven cases:
Nominative is the doer of a verb: dog bites man
Accusative is the done-to of a verb: man bites dog
Genitive is the possessor of something: dog’s tail hits man
Dative is the recipeint of something: man gives ball to dog
Locative is the location of something: man is in town
Lative is the movement towards something: man walks to town
Ablative is movement away from something: man walks from town

Nominative No affix
mïtu/ˈmɔtu/
Accusative Suffix -oz
mïtuoz/mɔˈtuoz/
Genitive Suffix -il
mïtuil/mɔˈtuil/
Dative If ends with vowel: Suffix -ʁkœ
Else: Suffix -aʁkœ
mïtuq̨kä/mɔˈtuʁkœ/
Locative Suffix -u
mïtuu/mɔˈtuu/
Lative Suffix -ib
mïtuib/mɔˈtuib/
Ablative Suffix -a
mïtua/mɔˈtua/

Articles

Definite Indefinite
Singular jü /jɯ/ ńü /nːɯ/
Dual da /da/ fý /fyː/
Trial li /li/ de /de/
Plural mü /mɯ/ sü /sɯ/

Pronouns

Nominative Accusative Genitive Dative Locative Lative Ablative
1st singular dü /dɯ/ gűj /gɯːj/ mí /miː/ ju /ju/ së /sɛ/ fä /fœ/ sö /sø/
2nd singular da /da/ mïd /mɔd/ gí /giː/ qä /qœ/ jo /jo/ jü /jɯ/ toüm /toɯm/ [toɯŋ]
3rd masc singular jëj /jɛj/ ḿeij /mːeij/ mé /meː/ va /va/ na /na/ did /did/ jö /jø/
3rd fem singular gäḿ /gœmː/ [gœŋ] gé /geː/ dyj /dyj/ na /na/ da /da/ sïń /sɔnː/ [sɔŋ] myj /myj/
3rd neuter singular s̨ip /ʃip/ da /da/ mäz /mœz/ mö /mø/ lu /lu/ na /na/ pu /pu/
1st dual ta /ta/ kem /kem/ [keŋ] fev /fev/ k̨ym /ʤym/ [ʤyŋ] łäs /ʟœs/ lu /lu/ gäb /gœb/
2nd dual di /di/ gí /giː/ fen /fen/ [feŋ] a /a/ fem /fem/ [feŋ] lo /lo/ li /li/
3rd masc dual ný /nyː/ id /id/ jo /jo/ jë /jɛ/ gú /guː/ fëj /fɛj/ fëb /fɛb/
3rd fem dual fü /fɯ/ gí /giː/ de /de/ ka /ka/ boj /boj/ gä /gœ/ jü /jɯ/
3rd neuter dual z̨o /ʒo/ dex /dex/ li /li/ de /de/ fa /fa/ luf /luf/ na /na/
1st trial i /i/ gú /guː/ fe /fe/ a /a/ ze /ze/ jü /jɯ/ ed /ed/
2nd trial gá /gaː/ ju /ju/ pyj /pyj/ ńü /nːɯ/ vaf /vaf/ da /da/ lyd /lyd/
3rd masc trial mö /mø/ kä /kœ/ i /i/ ze /ze/ jud /jud/ pyd /pyd/ jył /jyʟ/
3rd fem trial rö /ɾø/ ǵá /ɢaː/ da /da/ jïć /jɔʦ/ jïv /jɔv/ fïd /fɔd/ pu /pu/
3rd neuter trial ta /ta/ jyd /jyd/ zi /zi/ do /do/ z̨om /ʒom/ [ʒoŋ] do /do/ dil /dil/
1st plural pyp /pyp/ dem /dem/ [deŋ] ze /ze/ be /be/ va /va/ k̨yb /ʤyb/ na /na/
2nd plural ŕö /rø/ rö /ɾø/ s̨ij /ʃij/ ta /ta/ bip /bip/ fó /foː/ kouj /kouj/
3rd masc plural lo /lo/ sïl /sɔl/ va /va/ ji /ji/ na /na/ nôp /nʌp/ du /du/
3rd fem plural fe /fe/ dej /dej/ li /li/ c̨u /ʧu/ ze /ze/ fel /fel/ fa /fa/
3rd neuter plural vef /vef/ mïl /mɔl/ jom /jom/ [joŋ] qá /qaː/ z̨o /ʒo/ be /be/ faf /faf/

Verbs

Present Past
1st singular Suffix -ed
mïtued/mɔˈtued/
If ends with vowel: Suffix -f
Else: Suffix -ef
mïtuf/ˈmɔtuf/
2nd singular If ends with vowel: Suffix -li
Else: Suffix -ɛli
mïtuli/mɔˈtuli/
Suffix -ɯː
mïtuű/mɔˈtuɯː/
3rd masc singular Suffix -ɛp
mïtuëp/mɔˈtuɛp/
If ends with vowel: Suffix -j
Else: Suffix -yj
mïtuj/ˈmɔtuj/
3rd fem singular Suffix -oːl
mïtuól/mɔˈtuoːl/
If ends with vowel: Suffix -p
Else: Suffix -øp
mïtup/ˈmɔtup/
3rd neuter singular If ends with vowel: Suffix -nɔ
Else: Suffix -œnɔ
mïtunï/mɔˈtunɔ/
Suffix -eʧ
mïtuec̨/mɔˈtueʧ/
1st dual If ends with vowel: Suffix -jɾa
Else: Suffix -ujɾa
mïtujra/mɔˈtujɾa/
If ends with vowel: Suffix -n
Else: Suffix -iːn
mïtun/ˈmɔtun/ [ˈmɔtuŋ]
2nd dual Suffix -ys
mïtuys/mɔˈtuys/
If ends with vowel: Suffix -g
Else: Suffix -ɛig
mïtug/ˈmɔtug/
3rd masc dual Suffix -ɛb
mïtuëb/mɔˈtuɛb/
If ends with vowel: Suffix -ʁ
Else: Suffix -eːʁ
mïtuq̨/ˈmɔtuʁ/
3rd fem dual Suffix -ɛn
mïtuën/mɔˈtuɛn/ [mɔˈtuɛŋ]
If ends with vowel: Suffix -ptɔ
Else: Suffix -ɛptɔ
mïtuptï/mɔˈtuptɔ/
3rd neuter dual Suffix -ad
mïtuad/mɔˈtuad/
Suffix -a
mïtua/mɔˈtua/
1st trial Suffix -a
mïtua/mɔˈtua/
If ends with vowel: Suffix -pa
Else: Suffix -ipa
mïtupa/mɔˈtupa/
2nd trial Suffix -af
mïtuaf/mɔˈtuaf/
Suffix -e
mïtue/mɔˈtue/
3rd masc trial Suffix -øf
mïtuöf/mɔˈtuøf/
Suffix -ip
mïtuip/mɔˈtuip/
3rd fem trial If ends with vowel: Suffix -p
Else: Suffix -øp
mïtup/ˈmɔtup/
If ends with vowel: Suffix -ʁkeː
Else: Suffix -eʁkeː
mïtuq̨ké/mɔˈtuʁkeː/
3rd neuter trial Suffix -ij
mïtuij/mɔˈtuij/
Suffix -in
mïtuin/mɔˈtuin/ [mɔˈtuiŋ]
1st plural Suffix -un
mïtuun/mɔˈtuun/ [mɔˈtuuŋ]
Suffix -u
mïtuu/mɔˈtuu/
2nd plural Suffix -a
mïtua/mɔˈtua/
If ends with vowel: Suffix -j
Else: Suffix -ɛj
mïtuj/ˈmɔtuj/
3rd masc plural Suffix -eː
mïtué/mɔˈtueː/
If ends with vowel: Suffix -v
Else: Suffix -iv
mïtuv/ˈmɔtuv/
3rd fem plural If ends with vowel: Suffix -g
Else: Suffix -yːg
mïtug/ˈmɔtug/
If ends with vowel: Suffix -ʁkɛ
Else: Suffix -ɯʁkɛ
mïtuq̨kë/mɔˈtuʁkɛ/
3rd neuter plural If ends with vowel: Suffix -f
Else: Suffix -af
mïtuf/ˈmɔtuf/
If ends with vowel: Suffix -l
Else: Suffix -el
mïtul/ˈmɔtul/
L Suffix -e
mïtue/mɔˈtue/
If ends with vowel: Suffix -gi
Else: Suffix -igi
mïtugi/mɔˈtugi/

Future tense is marked with the particle:

Future particle k̨ud /ʤud/

Perfect aspect

Perfect aspect in English exemplified in ‘I have read this book’,
which expresses an event that took place before the time spoken
but which hs an effect on or is in some way still relevant to the present.

In Chapislovian, the perfect is contructed with an affix:

Perfect aspect Suffix -ød
inöd/ˈinød/

Derivational morphology

Adjective → noun = If ends with vowel: Suffix -b
Else: Suffix -eb
Noun → adjective = If ends with vowel: Suffix -ɾ
Else: Suffix -yɾ
Noun → verb = If ends with vowel: Suffix -fɯ
Else: Suffix -ufɯ
Verb → noun = Suffix -al
Verb → adjective = Suffix -a
Adjective → adverb = Suffix -uː
One who Xs (e.g. paint → painter) = If ends with vowel: Suffix -jɾa
Else: Suffix -ijɾa
Place of (e.g. wine → winery) = If ends with vowel: Suffix -vo
Else: Suffix -evo
Diminutive = Suffix -u
Augmentative = Suffix -eː

C̨apeslovien – English Dictionary

Key: spelling /pronunciation/ part of speech. definition(s)

 • a/a/adv. very
 • a/a/p. 1T.DAT Pronouns
 • a/a/p. 2D.DAT Pronouns
 • a/a/v. be (located)
 • ab/ab/nm. word
 • ac̨/aʧ/nm. brain
 • ad/ad/v. need
 • af/af/adv. too
 • ag/ag/nm. mail
 • aj/aj/v. save (put aside)
 • al/al/v. share
 • am/am/ [aŋ]v. sort
 • aḿ/amː/ [aŋ]adj. empty
 • an/an/ [aŋ]nn. foot
 • ap/ap/nm. grease
 • ar/aɾ/adj. worth
 • aŕ/ar/v. grind
 • as/as/adj. stiff
 • at/at/pron. nobody
 • av/av/adj. custom
 • az/az/nf. chemical
 • ał/aʟ/nf. ice
 • be/be/nf. fact
 • be/be/p. 1P.DAT Pronouns
 • be/be/p. 3NP.LAT Pronouns
 • beb/beb/nm. army
 • bebam/ˈbebam/ [ˈbebaŋ]v. laugh
 • bebíl/ˈbebiːl/nn. female
 • bed/bed/v. draw
 • bedä/ˈbedœ/nn. hotel
 • bede/ˈbede/v. hope
 • bedo/ˈbedo/v. advance
 • bef/bef/nm. wall
 • befo/ˈbefo/adj. sudden
 • befoú/beˈfouː/adv. suddenly
 • befö/ˈbefø/v. confess
 • beg/beg/nn. type
 • begü/ˈbegɯ/v. argue
 • begüal/beˈgɯal/nm. argument
 • beg̨/beɣ/nm. foundation
 • bej/bej/prep. according
 • bejaf/ˈbejaf/v. hunt
 • bejafijra/ˌbejaˈfijɾa/nm. hunter
 • bejeǵ/ˈbejeɢ/nn. message
 • bejran/ˈbejɾan/ [ˈbejɾaŋ]adj. quick
 • bejranú/beˈjɾanuː/adv. quickly
 • bejrëłëd/beˈjɾɛʟɛd/adj. funny
 • bejrý/ˈbejɾyː/nm. prospect
 • beké/ˈbekeː/v. forget
 • bekéa/beˈkeːa/adj. forgetful
 • bek̨új/ˈbeʤuːj/adj. rough
 • bel/bel/v. grip
 • belü/ˈbelɯ/nm. custom
 • bem/bem/ [beŋ]v. drown
 • bemu/ˈbemu/nn. prey
 • beḿ/bemː/ [beŋ]nf. percent
 • ben/ben/ [beŋ]nm. mouse
 • benfyq̨kif/benˈfyʁkif/nf. thigh
 • beníf/ˈbeniːf/nf. intervention
 • bep/bep/nf. view
 • beppïk̨aj/bepˈpɔʤaj/v. lend
 • beppo/ˈbeppo/nm. harbour
 • bepü/ˈbepɯ/nm. relationship
 • beq̨ked/ˈbeʁked/v. beat
 • beq̨keŕ/ˈbeʁker/v. deliver
 • beq̨kïf/ˈbeʁkɔf/nf. crime
 • beq̨kïfyr/beʁˈkɔfyɾ/adj. criminal
 • beq̨kôj/ˈbeʁkʌj/nm. psychology
 • beq̨kôjijra/ˌbeʁkʌˈjijɾa/nm. psychologist
 • ber/beɾ/prep. within
 • beŕ/ber/nf. sex
 • beŕyr/ˈberyɾ/adj. sexy
 • bes̨u/ˈbeʃu/v. expect
 • bev/bev/nn. file
 • bez/bez/nf. criteria
 • bez̨ú/ˈbeʒuː/nm. collar
 • bi/bi/conj. because
 • bi/bi/prep. at
 • bib/bib/nf. elbow
 • bibic̨/ˈbibiʧ/v. shake
 • bid/bid/v. feel
 • bidal/ˈbidal/nm. feeling
 • biel/ˈbiel/nm. screw
 • bif/bif/v. leave
 • big/big/nm. experiment
 • big̨/biɣ/nm. machine
 • bij/bij/nm. news
 • bil/bil/nm. leader
 • bim/bim/ [biŋ]nn. curve
 • bin/bin/ [biŋ]nm. moon
 • biń/binː/ [biŋ]adj. sad
 • bińeb/ˈbinːeb/nm. sadness
 • bip/bip/num. hundred
 • bip/bip/p. 2P.LOC Pronouns
 • biŕ/bir/nf. event
 • biŕfel/ˈbirfel/nf. ocean
 • bis/bis/nm. guy
 • bit/bit/adv. once
 • biv/biv/nm. soap
 • bił/biʟ/v. raise
 • bo/bo/adj. large
 • bobím/ˈbobiːm/ [ˈbobiːŋ]v. vote
 • bobís/ˈbobiːs/nm. dress
 • bodä/ˈbodœ/nn. situation
 • bodo/ˈbodo/nf. phone
 • bodötseaḿ/boˈdøtsɛamː/ [boˈdøtsɛaŋ]nf. soul
 • bofa/ˈbofa/nf. magazine
 • bofofej/boˈfofej/nn. economy
 • bofofejyr/ˌbofoˈfejyɾ/adj. economic
 • bofol/ˈbofol/adj. normal
 • bofö/ˈbofø/v. buy
 • boj/boj/p. 3FD.LOC Pronouns
 • bojé/ˈbojeː/v. focus
 • bojrë/ˈbojɾɛ/nf. revolution
 • bojris/ˈbojɾis/v. dismiss
 • bojrix/ˈbojɾix/v. violate
 • bojrun/ˈbojɾun/ [ˈbojɾuŋ]nm. wedding
 • bojrus̨i/boˈjɾuʃi/v. debate
 • bokteij/ˈboktɛij/nf. clay
 • bolu/ˈbolu/v. assist
 • bomi/ˈbomi/nm. animal
 • bompou/ˈbompou/nm. bee
 • bomünüf/boˈmɯnɯf/nm. cave
 • boḿac̨/ˈbomːaʧ/v. wear
 • bondai/ˈbondai/adj. significant
 • bondilé/bonˈdileː/nn. signal
 • bondym/ˈbondym/ [ˈbondyŋ]v. jerk
 • boníb/ˈboniːb/nn. bay
 • bonne/ˈbonne/nf. suspect
 • boppï/ˈboppɔ/adv. ahead
 • boppo/ˈboppo/adv. either
 • boppy/ˈboppy/nm. gender
 • boppyta/bopˈpyta/nn. brothel
 • bopteandïc̨/bopˈtɛandɔʧ/nm. bitch
 • bopüa/boˈpɯa/v. work
 • bopüajra/ˌbopɯˈajɾa/nm. worker, employee
 • boq̨kil/ˈboʁkil/adj. smooth
 • boq̨kyd/ˈboʁkyd/v. sleep
 • bosó/ˈbosoː/nm. religion
 • bosór/ˈbosoːɾ/adj. religious
 • botó/ˈbotoː/nm. game
 • bozu/ˈbozu/nm. fork
 • ćó/ʦoː/adj. new
 • c̨o/ʧo/prep. through
 • c̨u/ʧu/p. 3FP.DAT Pronouns
 • c̨u/ʧu/v. help
 • c̨ud/ʧud/nf. budget
 • c̨uf/ʧuf/nm. pencil
 • c̨ug/ʧug/nf. approach
 • c̨uj/ʧuj/nf. range
 • c̨um/ʧum/ [ʧuŋ]nm. throne
 • c̨un/ʧun/ [ʧuŋ]nn. spell (of magic)
 • c̨uń/ʧunː/ [ʧuŋ]v. interpret
 • c̨us/ʧus/v. prepare
 • c̨usal/ˈʧusal/nm. preparation
 • c̨ut/ʧut/v. crash
 • c̨uv/ʧuv/nf. command
 • c̨uz/ʧuz/v. defecate
 • da/da/a. DU.D Future particle
 • da/da/p. 2S.NOM Pronouns
 • da/da/p. 2T.LAT Pronouns
 • da/da/p. 3FS.LOC Pronouns
 • da/da/p. 3FT.GEN Pronouns
 • da/da/p. 3NS.ACC Pronouns
 • da/da/v. be (condition, state), be (located)
 • da/da/v. can
 • dab/dab/adv. certainly
 • dad/dad/nn. mountain
 • dadfeŕtym/dad ˈfertym/ [dad ˈfertyŋ]nf. volcano
 • daf/daf/det. all
 • dag/dag/adv. rather
 • daj/daj/v. row
 • dal/dal/nn. lens
 • dam/dam/ [daŋ]v. send
 • daḿ/damː/ [daŋ]adj. long
 • daḿeb/ˈdamːeb/nm. length
 • dan/dan/ [daŋ]v. assume
 • dań/danː/ [daŋ]nm. bean
 • dap/dap/v. separate
 • dar/daɾ/nf. advertisement
 • daŕ/dar/adj. various
 • das/das/v. recognize
 • dasal/ˈdasal/nm. recognition
 • dat/dat/pron. lots
 • dav/dav/nm. interior
 • daz/daz/nf. target
 • de/de/a. TR.I Future particle
 • de/de/p. 3FD.GEN Pronouns
 • de/de/p. 3ND.DAT Pronouns
 • de/de/prep. like
 • dea/ˈdea/v. burst
 • deb/deb/det. whatever
 • debaḿ/ˈdebamː/ [ˈdebaŋ]nn. boot
 • debuj/ˈdebuj/prep. after
 • ded/ded/adj. black
 • deda/ˈdeda/v. talk
 • def/def/adj. full
 • defa/ˈdefa/interj. okay
 • defopu/deˈfopu/nf. cabin
 • defö/ˈdefø/nn. carcass
 • deföm/ˈdeføm/ [ˈdeføŋ]nm. agency
 • deg/deg/v. calculate
 • deg̨ad/ˈdeɣad/nn. ditch
 • dej/dej/nn. waist
 • dej/dej/p. 3FP.ACC Pronouns
 • dejáf/ˈdejaːf/adj. better
 • dejom/ˈdejom/ [ˈdejoŋ]nn. discourse
 • dejra/ˈdejɾa/nf. package
 • dejrëgó/deˈjɾɛgoː/v. invite
 • dejru/ˈdejɾu/nf. feather
 • dejrý/ˈdejɾyː/v. drain
 • dekéǵij/deˈkeːɢij/adj. big
 • dekö/ˈdekø/nf. ass
 • del/del/nf. dinner
 • dem/dem/ [deŋ]adv. really
 • dem/dem/ [deŋ]p. 1P.ACC Pronouns
 • demaj/ˈdemaj/nm. board
 • dempei/ˈdempei/v. collapse
 • den/den/ [deŋ]nm. fin (of fish)
 • dennïjru/denˈnɔjɾu/v. testify
 • densoü/ˈdensoɯ/adj. native
 • denuńús/deˈnunːuːs/nf. medium
 • deń/denː/ [deŋ]nm. bird, penis
 • deńfúp/denː fuːp/ [deŋ fuːp]nf. owl
 • deńët/ˈdenːɛt/adj. regular
 • dep/dep/nn. entry
 • depia/deˈpia/nf. edge, limit
 • deppypu/depˈpypu/v. check
 • deptos/ˈdeptos/adj. brown
 • deq/deq/adv. less
 • deq̨/deʁ/nn. trail
 • deq̨kyl/ˈdeʁkyl/adj. missing
 • detsod/ˈdetsod/interj. no
 • dev/dev/v. rent
 • devu/ˈdevu/nn. upper class
 • dex/dex/p. 3ND.ACC Pronouns
 • dez/dez/det. former
 • deźaj/ˈdeʣaj/nm. louse
 • dez̨i/ˈdeʒi/nf. politics
 • dez̨ijra/deˈʒijɾa/nm. politician
 • dez̨imaj/deˈʒimaj/adj. fair
 • deł/deʟ/adj. sure
 • di/di/p. 2D.NOM Pronouns
 • di/di/v. cook (heat food), cook (prepare food)
 • dia/ˈdia/adj. hard
 • dib/dib/adv. finally
 • dic̨/diʧ/nn. trouble
 • dic̨yr/ˈdiʧyɾ/adj. troublesome
 • did/did/adj. easy
 • did/did/p. 3MS.LAT Pronouns
 • dif/dif/nn. sense
 • difbejrëłëd/dif beˈjɾɛʟɛd/nf. wit
 • dig/dig/nm. drug, medicine
 • digevo/diˈgevo/nm. chemist
 • digyr/ˈdigyɾ/adj. medical
 • dig̨/diɣ/nn. trial
 • dij/dij/nm. map
 • dijet/ˈdijet/nf. salt
 • dijra/ˈdijɾa/nf. chef
 • dil/dil/adj. special
 • dil/dil/p. 3NT.ABL Pronouns
 • dilu/ˈdilu/nn. couple
 • dim/dim/ [diŋ]v. practise
 • diḿ/dimː/ [diŋ]adv. as
 • diḿ/dimː/ [diŋ]nf. state
 • dip/dip/nf. counsel
 • dis/dis/adj. difficult
 • dit/dit/v. perform
 • div/div/nm. parent
 • diz/diz/nn. architecture
 • diź/diʣ/nm. music
 • do/do/adv. also
 • do/do/p. 3NT.DAT Pronouns
 • do/do/p. 3NT.LAT Pronouns
 • dobíg/ˈdobiːg/nm. waiter
 • dobüm/ˈdobɯm/ [ˈdobɯŋ]v. understand
 • dod/dod/nf. outcome
 • dode/ˈdode/v. operate
 • dodö/ˈdodø/nn. record
 • dodöa/doˈdøa/nf. dealer
 • dofá/ˈdofaː/adj. whole
 • dogi/ˈdogi/nm. joy
 • doj/doj/adj. safe
 • doja/ˈdoja/v. enjoy
 • dojaj/ˈdojaj/nm. earthquake
 • dojra/ˈdojɾa/v. publish
 • dojrig̨/ˈdojɾiɣ/adj. narrow
 • dojrim/ˈdojɾim/ [ˈdojɾiŋ]adj. internal
 • dojrý/ˈdojɾyː/nf. month
 • dol/dol/adv. why
 • dole/ˈdole/v. regulate
 • doleda/doˈleda/nm. clinic
 • dolü/ˈdolɯ/nm. victim
 • dom/dom/ [doŋ]v. have to (must)
 • doma/ˈdoma/nn. church
 • dompe/ˈdompe/nf. fiber
 • dompï/ˈdompɔ/nm. divorce
 • domü/ˈdomɯ/nf. wage
 • don/don/ [doŋ]nn. human
 • dondel/ˈdondel/nn. uniform
 • dondï/ˈdondɔ/adj. cool (slightly cold)
 • donfeij/ˈdonfɛij/nm. finger, toe
 • doníp/ˈdoniːp/v. wake
 • dopike/doˈpike/nf. square
 • doppï/ˈdoppɔ/nf. glue
 • doq/doq/nn. moss
 • doq̨kifa/doʁˈkifa/nn. neighbour
 • doŕtob/ˈdortob/v. stamp
 • dos/dos/v. indicate
 • dos̨úfá/doˈʃuːfaː/nf. land, earth
 • dot/dot/nn. noise
 • doł/doʟ/nf. boyfriend
 • dołud/ˈdoʟud/v. seek
 • dö/dø/det. those
 • döb/døb/nn. adolescent
 • död/død/v. reach
 • döf/døf/nf. theatre
 • döl/døl/nf. doctor
 • dölündig/døˈlɯndig/num. five
 • döm/døm/ [døŋ]adj. ugly
 • dön/døn/ [døŋ]nf. mess
 • döndaibur/dønˈdaibuɾ/nn. cake
 • dönnäjág/dønˈnœjaːg/nm. crawl
 • dönyr/ˈdønyɾ/adj. messy
 • döp/døp/v. maintain
 • döv/døv/v. negotiate
 • du/du/nm. family
 • du/du/p. 3MP.ABL Pronouns
 • dub/dub/nn. line
 • dud/dud/v. fail
 • dudal/ˈdudal/nf. failure
 • duf/duf/nm. shoulder
 • duǵ/duɢ/nf. coat
 • duj/duj/nf. side
 • dul/dul/pron. nothing
 • dum/dum/ [duŋ]prep. before
 • duḿ/dumː/ [duŋ]nf. pain
 • duḿyr/ˈdumːyɾ/adj. painful
 • dun/dun/ [duŋ]nm. interview
 • duń/dunː/ [duŋ]nm. slope
 • dus/dus/nf. player
 • dut/dut/adj. young
 • duteb/ˈduteb/nn. youth
 • duv/duv/v. follow
 • dü/dɯ/nm. level
 • dü/dɯ/p. 1S.NOM Pronouns
 • düb/dɯb/nf. sword
 • düd/dɯd/nn. stream
 • düf/dɯf/adj. entire
 • düm/dɯm/ [dɯŋ]nn. standard
 • dün/dɯn/ [dɯŋ]nn. motion
 • düń/dɯnː/ [dɯŋ]adv. fairly
 • düp/dɯp/nf. snow
 • düs/dɯs/v. roll
 • düt/dɯt/nm. arm
 • düv/dɯv/nf. birth
 • dy/dy/prep. into
 • dya/ˈdya/nn. alcohol
 • dyb/dyb/interj. yes
 • dybam/ˈdybam/ [ˈdybaŋ]nm. faculty
 • dyd/dyd/nf. soup
 • dydo/ˈdydo/v. wash
 • dyf/dyf/nn. plant
 • dyfjig̨/dyf jiɣ/nn. vegetable
 • dyfa/ˈdyfa/adj. warm
 • dyfoda/dyˈfoda/nn. plain
 • dyfö/ˈdyfø/v. fix, mend
 • dyga/ˈdyga/v. render
 • dyg̨inaz/dyˈɣinaz/v. put
 • dyj/dyj/p. 3FS.GEN Pronouns
 • dyjás/ˈdyjaːs/nf. vagina
 • dyjel/ˈdyjel/nn. ship
 • dyjkeb/ˈdyjkeb/nm. hedge
 • dyjra/ˈdyjɾa/adj. tight
 • dyjru/ˈdyjɾu/nn. data
 • dyl/dyl/adv. ever
 • dyla/ˈdyla/nm. literature
 • dyle/ˈdyle/adj. innocent
 • dym/dym/ [dyŋ]nm. morning
 • dynad/ˈdynad/v. interrupt
 • dyndec̨/ˈdyndeʧ/v. relax
 • dynin/ˈdynin/ [ˈdyniŋ]nn. honour
 • dynsoü/ˈdynsoɯ/nn. course
 • dyppï/ˈdyppɔ/adj. nice
 • dyq/dyq/nm. leather
 • dyq̨/dyʁ/adj. violent
 • dyq̨eb/ˈdyʁeb/nm. violence
 • dyq̨kaij/ˈdyʁkaij/adj. private
 • dyŕfeil/ˈdyrfɛil/nm. galaxy
 • dyŕtäj/ˈdyrtœj/v. stand
 • dys/dys/adj. classic
 • dysi/ˈdysi/nf. result
 • dyt/dyt/v. place
 • dyzó/ˈdyzoː/nn. nation
 • e/e/adj. other
 • eb/eb/nf. tongue
 • ebín/ˈebiːn/ [ˈebiːŋ]nf. face, side
 • ebul/ˈebul/nf. sheep
 • ec̨/eʧ/nm. wealth
 • ec̨yr/ˈeʧyɾ/adj. rich, wealthy
 • ed/ed/adv. almost
 • ed/ed/p. 1T.ABL Pronouns
 • eda/ˈeda/nf. restaurant
 • edä/ˈedœ/v. divide
 • edäal/eˈdœal/nn. division
 • ede/ˈede/v. crush, grind
 • edo/ˈedo/nf. throat
 • edö/ˈedø/nm. train
 • edöal/eˈdøal/nf. training
 • edösó/eˈdøsoː/v. nod
 • ef/ef/v. meet
 • efa/ˈefa/adj. wonderful
 • efal/ˈefal/nf. meeting
 • efá/ˈefaː/v. burn
 • efám/ˈefaːm/ [ˈefaːŋ]nf. male
 • efe/ˈefe/nn. manner
 • eföp/ˈeføp/nf. beard
 • eg/eg/v. offend
 • ega/ˈega/adj. offensive
 • egu/ˈegu/v. respect
 • ej/ej/v. pay
 • ejálu/eˈjaːlu/nf. thorn
 • ejöbín/eˈjøbiːn/ [eˈjøbiːŋ]v. appeal
 • ejög̨/ˈejøɣ/nm. blade
 • ejrëfö/eˈjɾɛfø/adj. grey
 • ejrër/ˈejɾɛɾ/nn. knot
 • ejrý/ˈejɾyː/v. possess
 • ejrýnus/eˈjɾyːnus/nm. administration
 • eke/ˈeke/nm. disease
 • eké/ˈekeː/nf. prostitute, whore
 • eko/ˈeko/v. explode
 • el/el/nm. impact
 • em/em/ [eŋ]prep. across
 • empï/ˈempɔ/nm. voice
 • eḿ/emː/ [eŋ]nn. skeleton
 • en/en/ [eŋ]adj. serious
 • endai/ˈendai/v. solve
 • endaim/ˈendaim/ [ˈendaiŋ]nf. sky
 • endïl/ˈendɔl/nm. air
 • ennou/ˈennou/nm. aunt
 • ensä/ˈensœ/v. attribute
 • enud/ˈenud/v. identify
 • enudal/eˈnudal/nm. identity
 • enuj/ˈenuj/nf. wheel
 • eńöp/ˈenːøp/nf. bill
 • ep/ep/nn. idiot
 • epi/ˈepi/adj. fake
 • eppe/ˈeppe/v. instruct
 • eppï/ˈeppɔ/nn. nerve
 • eppy/ˈeppy/v. vary
 • eptes/ˈeptes/pron. plenty
 • epu/ˈepu/nn. tooth, beak
 • epyr/ˈepyɾ/adj. idiotic
 • eq/eq/nf. environment
 • eq̨ken/ˈeʁken/ [ˈeʁkeŋ]v. try
 • eq̨kïq/ˈeʁkɔq/prep. per
 • er/eɾ/v. throw
 • eŕ/er/nm. underwear
 • eŕseif/ˈersɛif/nf. sock
 • es/es/v. lay
 • esu/ˈesu/nn. butter
 • es̨i/ˈeʃi/v. register
 • et/et/adj. likely
 • etü/ˈetɯ/nn. shirt
 • etülyt/ˈetɯ lyt/nm. vest
 • ev/ev/nm. counselor
 • eva/ˈeva/nf. size
 • eł/eʟ/nm. industry
 • ełyr/ˈeʟyɾ/adj. industrial
 • fa/fa/nf. student
 • fa/fa/p. 3FP.ABL Pronouns
 • fa/fa/p. 3ND.LOC Pronouns
 • fa/fa/prep. from
 • fab/fab/adj. fat
 • fac̨/faʧ/v. satisfy
 • fad/fad/v. boil
 • faf/faf/p. 3NP.ABL Pronouns
 • faf/faf/pron. who
 • faf/faf/v. move
 • fafal/ˈfafal/nf. movement
 • fag/fag/nf. look (appearance)
 • faia/ˈfaia/adv. then
 • faid/faid/det. that
 • faig/faig/nm. shadow
 • faikpom/ˈfaikpom/ [ˈfaikpoŋ]adj. crazy
 • fail/fail/adj. ready
 • faiz/faiz/nm. detail
 • faj/faj/nm. volume
 • fal/fal/nf. fat
 • fam/fam/ [faŋ]v. study
 • fan/fan/ [faŋ]nm. note
 • faŕ/far/prep. toward
 • fas/fas/nm. property
 • fat/fat/v. jump
 • fax/fax/nf. claw
 • faz/faz/adv. yet
 • fá/faː/v. bring
 • fáb/faːb/nf. farm
 • fábijra/faːˈbijɾa/nn. farmer
 • fác̨/faːʧ/adv. hardly
 • fád/faːd/interj. hello
 • fáf/faːf/pron. everybody
 • fág/faːg/nf. street
 • fáj/faːj/v. bite
 • fál/faːl/adv. away
 • fán/faːn/ [faːŋ]v. spit
 • fáń/faːnː/ [faːŋ]nf. mathematics
 • fáp/faːp/nm. decade
 • fár/faːɾ/nm. article
 • fás/faːs/nf. diet
 • fáv/faːv/v. flee
 • fáx/faːx/v. explain
 • fáxal/ˈfaːxal/nf. explanation
 • fáz/faːz/nm. poison
 • fä/fœ/adj. small
 • fä/fœ/p. 1S.LAT Pronouns
 • fä/fœ/v. be (exist – there is/are)
 • fäbikö/fœˈbikø/nf. victory
 • fäde/ˈfœde/nm. tension
 • fäjrýa/fœˈjɾyːa/adj. federal
 • fäkoŕtej/fœˈkortej/adv. basically
 • fäkögu/fœˈkøgu/nm. building
 • fäḿúmíf/fœˈmːuːmiːf/nm. coast
 • fändaia/fœnˈdaia/nm. atmosphere
 • fäním/ˈfœniːm/ [ˈfœniːŋ]nn. distance
 • fänímyr/fœˈniːmyɾ/adj. distant
 • fäpóko/fœˈpoːko/nf. champion
 • fäppy/ˈfœppy/nf. priest
 • fäq̨kyd/ˈfœʁkyd/nm. portion
 • fäq̨kyptär/fœʁˈkyptœɾ/v. sew
 • färifö/fœˈɾifø/nm. diamond
 • fe/fe/adv. never
 • fe/fe/p. 1T.GEN Pronouns
 • fe/fe/p. 3FP.NOM Pronouns
 • fea/ˈfea/nf. set
 • feajáf/ˈfɛajaːf/v. drag
 • feako/ˈfɛako/v. review
 • feande/ˈfɛande/adv. somewhat
 • feanny/ˈfɛanny/nm. habitat
 • feanüj/ˈfɛanɯj/nf. boss
 • feappei/ˈfɛappei/nf. plague
 • feb/feb/nn. jewel
 • fec̨új/ˈfeʧuːj/v. favour
 • fed/fed/num. eight
 • fedá/ˈfedaː/adj. vague
 • fef/fef/nm. room (space)
 • fefa/ˈfefa/nm. origin
 • fefá/ˈfefaː/v. add
 • fefáb/ˈfefaːb/nm. paste
 • fefo/ˈfefo/v. arrest
 • fefön/ˈfeføn/ [ˈfeføŋ]nm. adult
 • feidö/ˈfeidø/v. lose
 • feidöal/feiˈdøal/nm. loss
 • feifö/ˈfeifø/v. stop, arrest
 • feijoa/fɛiˈjoa/v. sink
 • feijrułeiź/fɛiˈjɾuʟɛiʣ/nm. goat
 • feika/ˈfeika/nm. independence
 • feimifan/fɛiˈmifan/ [fɛiˈmifaŋ]v. differ
 • feindïez/fɛinˈdɔez/v. describe
 • feindïezal/ˌfɛindɔˈezal/nf. description
 • feinfäjri/fɛinˈfœjɾi/adj. stable
 • feiq̨kide/fɛiʁˈkide/nm. ant
 • feiq̨kijog̨/fɛiʁˈkijoɣ/nm. sport
 • feiq̨kôdo/fɛiʁˈkʌdo/adv. aside
 • feitu/ˈfeitu/nm. chicken
 • fej/fej/interj. welcome
 • fejaj/ˈfejaj/nm. curtain
 • fejág̨/ˈfejaːɣ/v. repeat
 • feje/ˈfeje/v. destroy
 • fejeal/feˈjeal/nf. destruction
 • fejel/ˈfejel/v. base
 • fejru/ˈfejɾu/nn. alphabet
 • feke/ˈfeke/nm. mall
 • fel/fel/p. 3FP.LAT Pronouns
 • fel/fel/v. apply
 • fele/ˈfele/nm. program
 • felé/ˈfeleː/adj. dark
 • feléb/ˈfeleːb/nm. darkness
 • felu/ˈfelu/nn. frog
 • fem/fem/ [feŋ]nf. hole, ditch
 • fem/fem/ [feŋ]p. 2D.LOC Pronouns
 • fempe/ˈfempe/nn. term
 • fen/fen/ [feŋ]nm. hat
 • fen/fen/ [feŋ]p. 2D.GEN Pronouns
 • fendy/ˈfendy/v. watch
 • feníd/ˈfeniːd/v. accuse
 • fenne/ˈfenne/num. thousand
 • fenny/ˈfenny/nf. activity
 • feń/fenː/ [feŋ]nm. east
 • fep/fep/v. have
 • feqëf/ˈfeqɛf/nf. progress
 • feq̨kyf/ˈfeʁkyf/nm. community
 • feŕtym/ˈfertym/ [ˈfertyŋ]nm. fire
 • fes/fes/v. infect
 • feta/ˈfeta/det. any
 • feti/ˈfeti/adv. somehow
 • fetódä/feˈtoːdœ/nf. effort
 • fetónsä/feˈtoːnsœ/nf. station
 • fev/fev/p. 1D.GEN Pronouns
 • feł/feʟ/nm. neck
 • fé/feː/adv. back
 • fë/fɛ/adj. high
 • fëb/fɛb/p. 3MD.ABL Pronouns
 • fëb/fɛb/v. drift
 • fëf/fɛf/nm. boat
 • fëg/fɛg/adj. efficient
 • fëj/fɛj/p. 3MD.LAT Pronouns
 • fëj/fɛj/v. coach
 • fël/fɛl/v. peer
 • fëm/fɛm/ [fɛŋ]adj. white
 • fën/fɛn/ [fɛŋ]v. discover
 • fënal/ˈfɛnal/nn. discovery
 • fëp/fɛp/v. punish
 • fës/fɛs/nm. deputy
 • fëz/fɛz/prep. below
 • fi/fi/nm. flavour
 • fid/fid/nn. hair (of head), hair (of body)
 • fir/fiɾ/adj. rich, flavoursome
 • fí/fiː/nf. rain
 • fíd/fiːd/nn. matter
 • fíf/fiːf/v. overlook
 • fíg/fiːg/nm. reservation
 • fíj/fiːj/prep. via
 • fíl/fiːl/nm. point
 • fím/fiːm/ [fiːŋ]nm. ring
 • fín/fiːn/ [fiːŋ]nm. servant
 • fíp/fiːp/nf. spring (season)
 • fís/fiːs/nm. ink
 • fïa/ˈfɔa/v. sell
 • fïajra/fɔˈajɾa/nm. vendor
 • fïb/fɔb/nm. romance
 • fïćul/ˈfɔʦul/nf. planet
 • fïd/fɔd/nn. well
 • fïd/fɔd/p. 3FT.LAT Pronouns
 • fïdo/ˈfɔdo/nf. perception
 • fïdö/ˈfɔdø/v. direct
 • fïfö/ˈfɔfø/nf. block
 • fïgó/ˈfɔgoː/nm. resource
 • fïj/fɔj/v. open
 • fïjal/ˈfɔjal/nm. opening
 • fïle/ˈfɔle/interj. well
 • fïm/fɔm/ [fɔŋ]det. own
 • fïmuj/ˈfɔmuj/nf. excuse
 • fïnde/ˈfɔnde/nm. reference
 • fïnnoü/ˈfɔnnoɯ/nn. goal
 • fïp/fɔp/v. bother
 • fïpi/ˈfɔpi/adv. pretty
 • fïs/fɔs/nm. country
 • fïłöń/ˈfɔʟønː/ [ˈfɔʟøŋ]adj. reasonable
 • foude/ˈfoude/nm. court
 • foufej/ˈfoufej/nn. skill
 • foufejyr/fouˈfejyɾ/adj. skilled
 • fouktoj/ˈfouktoj/v. excite
 • fouktojal/foukˈtojal/nm. excitement
 • foula/ˈfoula/adv. neither
 • founse/ˈfounse/adj. light (weight)
 • foüc̨af/ˈfoɯʧaf/nm. process
 • foüjáf/ˈfoɯjaːf/v. criticize
 • foümil/ˈfoɯmil/nf. meat
 • foünnoü/ˈfoɯnnoɯ/v. teach
 • fó/foː/p. 2P.LAT Pronouns
 • fó/foː/v. may
 • fô/fʌ/nm. pipe
 • fôd/fʌd/adv. later
 • fôf/fʌf/v. fill
 • fôǵ/fʌɢ/adj. aware
 • fôj/fʌj/nm. sun
 • fôp/fʌp/nn. candy, vagina
 • fôz/fʌz/v. rest
 • fú/fuː/nn. rib
 • fúb/fuːb/nm. skin
 • fúbsüm/fuːb sɯm/ [fuːb sɯŋ]nm. bark (of tree)
 • fúd/fuːd/nm. window, nostril
 • fúf/fuːf/prep. among
 • fúj/fuːj/nf. tree
 • fúl/fuːl/nm. glove
 • fún/fuːn/ [fuːŋ]v. hang
 • fúp/fuːp/nn. night
 • fü/fɯ/adv. well
 • fü/fɯ/p. 3FD.NOM Pronouns
 • fű/fɯː/nn. power
 • fűr/fɯːɾ/adj. powerful
 • fý/fyː/a. DU.I Future particle
 • fý/fyː/v. hold
 • fýḿ/fyːmː/ [fyːŋ]nm. park
 • fýr/fyːɾ/nm. armour
 • gá/gaː/nn. luck
 • gá/gaː/p. 2T.NOM Pronouns
 • gáb/gaːb/adj. specific
 • gád/gaːd/v. wander
 • gáf/gaːf/nf. patient
 • gág/gaːg/nm. series
 • gáj/gaːj/nm. emphasis
 • gár/gaːɾ/adj. lucky
 • gä/gœ/p. 3FD.LAT Pronouns
 • gä/gœ/v. see
 • gäb/gœb/p. 1D.ABL Pronouns
 • gäbuppei/gœˈbuppei/nm. nephew
 • gädoq̨aj/gœˈdoʁaj/adj. necessary
 • gädöjri/gœˈdøjɾi/nm. topic
 • gägó/ˈgœgoː/conj. even
 • gäjri/ˈgœjɾi/nf. cord
 • gäjru/ˈgœjɾu/nf. table
 • gäjruppy/gœˈjɾuppy/nm. amount
 • gäjrýmpy/gœˈjɾyːmpy/adj. best
 • gäke/ˈgœke/v. enforce
 • gäko/ˈgœko/v. choose
 • gäkoal/gœˈkoal/nf. choice
 • gäk̨úl/ˈgœʤuːl/v. ring
 • gälemu/gœˈlemu/v. wonder
 • gämid/ˈgœmid/v. depend
 • gämpï/ˈgœmpɔ/nf. soldier
 • gämpo/ˈgœmpo/nf. lesson
 • gämpypó/gœmˈpypoː/nf. cream
 • gämü/ˈgœmɯ/nm. irony
 • gämür/ˈgœmɯɾ/adj. ironic
 • gäḿ/gœmː/ [gœŋ]p. 3FS.NOM Pronouns
 • gänat/ˈgœnat/adj. strong
 • gänateb/gœˈnateb/nm. strength
 • gänunnou/gœˈnunnou/nm. examination
 • gänüḿ/ˈgœnɯmː/ [ˈgœnɯŋ]v. join
 • gäńos/ˈgœnːos/adv. ago
 • gäppïnsyd/gœpˈpɔnsyd/nf. rhythm
 • gäppo/ˈgœppo/nm. flood
 • gäq̨kaimu/gœʁˈkaimu/v. define
 • gäłeiń/ˈgœʟɛinː/ [ˈgœʟɛiŋ]adj. limited
 • gé/geː/nf. office
 • gé/geː/p. 3FS.ACC Pronouns
 • gí/giː/nn. officer
 • gí/giː/p. 2D.ACC Pronouns
 • gí/giː/p. 2S.GEN Pronouns
 • gí/giː/p. 3FD.ACC Pronouns
 • gíb/giːb/nf. thing
 • gíd/giːd/nf. letter
 • gíl/giːl/nm. place
 • gím/giːm/ [giːŋ]nf. water
 • gímḿëd/giːm mːɛd/ [giːŋ mːɛd]nf. urine
 • gímpoć/giːm poʦ/ [giːŋ poʦ]nf. tear
 • gín/giːn/ [giːŋ]v. last
 • gíp/giːp/nn. blasphemy
 • gír/giːɾ/adv. nevertheless, regardless, even though
 • gív/giːv/nm. smoke, cloud
 • gíx̨/giːχ/adj. true
 • gíx̨eb/ˈgiːχeb/nn. truth
 • gó/goː/nn. time
 • góze/goː ze/nm. season
 • gózejoj/goː ze joj/nf. summer
 • gózepom/goː ze pom/ [goː ze poŋ]nf. winter
 • gú/guː/p. 1T.ACC Pronouns
 • gú/guː/p. 3MD.LOC Pronouns
 • gú/guː/v. come
 • gúb/guːb/v. enter
 • gúd/guːd/v. brake
 • gúf/guːf/nf. plan
 • gúg/guːg/adj. quiet
 • gúǵ/guːɢ/nn. flow
 • gúj/guːj/nf. price
 • gúl/guːl/v. involve
 • gúm/guːm/ [guːŋ]nm. past
 • gún/guːn/ [guːŋ]nm. shore
 • gúp/guːp/det. same
 • gű/gɯː/v. walk
 • gűj/gɯːj/p. 1S.ACC Pronouns
 • gý/gyː/adj. possible
 • gýb/gyːb/nm. possibility
 • gýx/gyːx/nn. trip
 • ǵá/ɢaː/nn. police
 • ǵá/ɢaː/p. 3FT.ACC Pronouns
 • ǵáb/ɢaːb/v. speak
 • ǵác̨/ɢaːʧ/v. celebrate
 • ǵád/ɢaːd/prep. despite
 • ǵáf/ɢaːf/nf. south
 • ǵág̨/ɢaːɣ/nn. afternoon
 • ǵáj/ɢaːj/v. kiss
 • ǵál/ɢaːl/adj. sour
 • ǵám/ɢaːm/ [ɢaːŋ]nm. wind
 • ǵáń/ɢaːnː/ [ɢaːŋ]nf. bath
 • ǵát/ɢaːt/adj. angry
 • ǵáteb/ˈɢaːteb/nf. anger
 • ǵáź/ɢaːʣ/nn. way
 • ǵé/ɢeː/prep. during
 • g̨ïbin/ˈɣɔbin/ [ˈɣɔbiŋ]v. spend
 • g̨ïbuj/ˈɣɔbuj/nn. guide
 • g̨ïc̨/ɣɔʧ/v. present
 • g̨ïd/ɣɔd/nm. science
 • g̨ïdijra/ɣɔˈdijɾa/nn. scientist
 • g̨ïf/ɣɔf/adj. temporary
 • g̨ïg/ɣɔg/v. torture
 • g̨ïj/ɣɔj/adv. so
 • g̨ïjkob/ˈɣɔjkob/conj. except
 • g̨ïjri/ˈɣɔjɾi/nf. compliment
 • g̨ïksäd/ˈɣɔksœd/adv. sometimes
 • g̨ïl/ɣɔl/nn. bottle
 • g̨ïm/ɣɔm/ [ɣɔŋ]v. polish
 • g̨ïmi/ˈɣɔmi/nf. grass
 • g̨ïmil/ˈɣɔmil/nf. tradition
 • g̨ïmuf/ˈɣɔmuf/nf. complex
 • g̨ïníf/ˈɣɔniːf/nf. bread
 • g̨ïppy/ˈɣɔppy/nn. risk
 • g̨ïppyr/ˈɣɔppyɾ/adj. risky, dangerous
 • g̨ïq̨kôg/ˈɣɔʁkʌg/nn. vocabulary
 • g̨ïŕtol/ˈɣɔrtol/nm. siege
 • g̨ïs/ɣɔs/nf. worm
 • g̨ïsó/ˈɣɔsoː/adj. fragile
 • g̨ïta/ˈɣɔta/nf. enterprise
 • g̨ïz/ɣɔz/nf. tool
 • g̨ïzó/ˈɣɔzoː/nm. bench
 • g̨ïł/ɣɔʟ/nf. site
 • i/i/adv. how
 • i/i/adv. not
 • i/i/p. 1T.NOM Pronouns
 • i/i/p. 3MT.GEN Pronouns
 • i/i/v. be (age)
 • ib/ib/nf. home
 • ibyr/ˈibyɾ/adj. homely
 • ic̨/iʧ/nm. linen
 • id/id/nf. organisation
 • id/id/p. 3MD.ACC Pronouns
 • if/if/nn. bowl
 • ig/ig/v. desire
 • iǵ/iɢ/nm. authority
 • ij/ij/v. lead
 • il/il/nm. box
 • im/im/ [iŋ]nm. belly (stomach area)
 • im/im/ [iŋ]prep. in
 • in/in/ [iŋ]nf. book
 • ip/ip/pron. one
 • iŕ/ir/v. state
 • is/is/nm. space (outer)
 • iz/iz/nm. person
 • izyr/ˈizyɾ/adj. personal
 • ił/iʟ/num. six
 • jë/jɛ/nf. river
 • jë/jɛ/p. 3MD.DAT Pronouns
 • jëd/jɛd/nm. pen
 • jëf/jɛf/v. edit
 • jëj/jɛj/adv. most
 • jëj/jɛj/p. 3MS.NOM Pronouns
 • jël/jɛl/nm. limit
 • jës/jɛs/prep. regarding
 • jëv/jɛv/nm. rumour
 • jëz/jɛz/nf. midnight
 • ji/ji/adv. out
 • ji/ji/p. 3MP.DAT Pronouns
 • jib/jib/nn. appearance
 • jibiŕ/ˈjibir/v. travel
 • jid/jid/nn. nest
 • jif/jif/adv. always
 • jig/jig/v. lift
 • jiǵ/jiɢ/nf. marketing
 • jig̨/jiɣ/nm. kitchen
 • jij/jij/nm. challenge
 • jil/jil/nf. war
 • jilijra/jiˈlijɾa/nf. warrior
 • jim/jim/ [jiŋ]adv. apart
 • jiḿ/jimː/ [jiŋ]nm. skirt
 • jin/jin/ [jiŋ]nn. energy
 • jip/jip/nf. needle
 • jiq/jiq/nm. cup
 • jiŕ/jir/nn. wing
 • jis/jis/nf. paint
 • jisal/ˈjisal/nm. painting
 • jisijra/jiˈsijɾa/nf. painter
 • jit/jit/nm. metal
 • jiv/jiv/adj. right (direction)
 • jix/jix/nn. thread
 • jiz/jiz/nm. knife
 • jïa/ˈjɔa/nn. justice
 • jïb/jɔb/nn. danger
 • jïbyr/ˈjɔbyɾ/adj. dangerous
 • jïć/jɔʦ/p. 3FT.DAT Pronouns
 • jïc̨id/ˈjɔʧid/nf. pride
 • jïd/jɔd/nn. torch
 • jïen/ˈjɔen/ [ˈjɔeŋ]nf. forest
 • jïes/ˈjɔes/adv. that
 • jïf/jɔf/nm. dungeon
 • jïj/jɔj/v. call
 • jïjáv/ˈjɔjaːv/nn. text
 • jïjra/ˈjɔjɾa/nn. source
 • jïka/ˈjɔka/nm. net
 • jïl/jɔl/num. billion
 • jïlé/ˈjɔleː/nn. chance
 • jïḿiv/ˈjɔmːiv/v. promise
 • jïn/jɔn/ [jɔŋ]v. increase
 • jïndi/ˈjɔndi/nm. kind
 • jïndï/ˈjɔndɔ/nn. lip
 • jïndïlojed/ˈjɔndɔ ˈlojed/nf. lipstick
 • jïppo/ˈjɔppo/nm. fabric
 • jïŕxeij/ˈjɔrxɛij/nn. lizard
 • jïtsoł/ˈjɔtsoʟ/v. stay, remain
 • jïv/jɔv/p. 3FT.LOC Pronouns
 • jïł/jɔʟ/nm. downtown (commercial area of city)
 • jo/jo/conj. but
 • jo/jo/p. 2S.LOC Pronouns
 • jo/jo/p. 3MD.GEN Pronouns
 • jo/jo/v. do
 • jo/jo/v. look
 • jobil/ˈjobil/nm. university
 • jod/jod/nm. drama
 • joda/ˈjoda/adj. middle
 • jodä/ˈjodœ/adj. physical
 • jode/ˈjode/v. win
 • jof/jof/adj. perfect
 • jofa/ˈjofa/nf. blood
 • jofar/ˈjofaɾ/adj. bloody
 • jofá/ˈjofaː/adj. wide
 • jofáb/ˈjofaːb/nn. width
 • jofeb/ˈjofeb/nf. perfection
 • joföj/ˈjoføj/v. shine
 • jog/jog/v. fly
 • jogal/ˈjogal/nf. flight
 • joj/joj/adj. hot
 • jojeb/ˈjojeb/nm. heat
 • jojra/ˈjojɾa/adj. complex
 • jojreal/joˈjɾɛal/nm. frost
 • jojrë/ˈjojɾɛ/v. freeze
 • jojri/ˈjojɾi/nn. quarter
 • jojrýsu/joˈjɾyːsu/nn. heaven
 • joka/ˈjoka/v. fire
 • joke/ˈjoke/nf. fly
 • jol/jol/nm. media
 • jolü/ˈjolɯ/adj. firm
 • jom/jom/ [joŋ]adj. blank
 • jom/jom/ [joŋ]p. 3NP.GEN Pronouns
 • joḿ/jomː/ [joŋ]v. eat
 • jon/jon/ [joŋ]nm. writer
 • jondai/ˈjondai/adj. early
 • jonfej/ˈjonfej/adv. yesterday
 • joniz/ˈjoniz/v. hiss
 • jonso/ˈjonso/nf. village
 • jonsof/ˈjonsof/v. abuse
 • jonüb/ˈjonɯb/nm. queen
 • jońep/ˈjonːep/adj. homosexual
 • jońës/ˈjonːɛs/nm. laboratory
 • jop/jop/nm. belt
 • joppy/ˈjoppy/v. fit
 • joppytó/jopˈpytoː/nf. rubbish
 • jopu/ˈjopu/nf. crystal
 • jopü/ˈjopɯ/v. smell (sense with nose)
 • jor/joɾ/adj. approximate
 • jorúb/ˈjoɾuːb/adv. forward
 • josa/ˈjosa/adj. social
 • jova/ˈjova/v. swim
 • jozi/ˈjozi/adj. last (previous)
 • joł/joʟ/v. remove
 • jołäx/ˈjoʟœx/adj. confident
 • jołäxeb/joˈʟœxeb/nf. confidence
 • jö/jø/p. 3MS.ABL Pronouns
 • jö/jø/prep. including
 • jöbümu/jøˈbɯmu/nm. society
 • jöd/jød/adv. quite
 • jöf/jøf/v. seem
 • jöj/jøj/adj. exact
 • jöm/jøm/ [jøŋ]nn. axe
 • jön/jøn/ [jøŋ]v. act
 • jöv/jøv/adj. close
 • ju/ju/nm. area, region
 • ju/ju/p. 1S.DAT Pronouns
 • ju/ju/p. 2T.ACC Pronouns
 • jub/jub/v. remember
 • jubal/ˈjubal/nn. memory
 • jud/jud/nn. reason
 • jud/jud/p. 3MT.LOC Pronouns
 • juf/juf/nn. tomb
 • juj/juj/v. waste
 • jul/jul/adv. behind
 • jum/jum/ [juŋ]nm. question
 • jun/jun/ [juŋ]v. starve
 • jut/jut/v. accept
 • juv/juv/nn. ornament
 • juz/juz/v. ask
 • jü/jɯ/a. SG.D Future particle
 • jü/jɯ/conj. though
 • jü/jɯ/p. 1T.LAT Pronouns
 • jü/jɯ/p. 2S.LAT Pronouns
 • jü/jɯ/p. 3FD.ABL Pronouns
 • jüd/jɯd/nm. fear
 • jüg/jɯg/det. which
 • jüj/jɯj/nn. bridge
 • jüp/jɯp/nn. unit
 • jüs/jɯs/v. frustrate
 • jüv/jɯv/nm. democracy
 • jy/jy/conj. although
 • jyb/jyb/v. shoot
 • jybul/ˈjybul/det. much
 • jybüń/ˈjybɯnː/ [ˈjybɯŋ]nn. liquid
 • jyć/jyʦ/v. enhance
 • jyd/jyd/adj. precise
 • jyd/jyd/p. 3NT.ACC Pronouns
 • jyda/ˈjyda/nn. period
 • jyde/ˈjyde/adv. thus
 • jydo/ˈjydo/v. wait
 • jyf/jyf/v. suggest
 • jyfal/ˈjyfal/nm. suggestion
 • jyj/jyj/det. what
 • jyj/jyj/v. guess
 • jyjam/ˈjyjam/ [ˈjyjaŋ]v. release
 • jyjoev/jyˈjoev/adj. single
 • jyjoq/ˈjyjoq/nn. interest
 • jyjög/ˈjyjøg/v. set
 • jyjrë/ˈjyjɾɛ/nf. adventure
 • jykö/ˈjykø/nm. poem
 • jyköjra/jyˈkøjɾa/nf. poet
 • jyl/jyl/adv. where
 • jymilo/jyˈmilo/adj. anxious
 • jymilob/jyˈmilob/nm. anxiety
 • jympï/ˈjympɔ/v. leak
 • jympo/ˈjympo/nf. lake
 • jyḿ/jymː/ [jyŋ]nf. sound
 • jyn/jyn/ [jyŋ]nf. instrument
 • jyndido/jynˈdido/adj. apparent
 • jyndïb/ˈjyndɔb/v. aim
 • jynił/ˈjyniʟ/nm. branch
 • jynüd/ˈjynɯd/adv. therefore
 • jypa/ˈjypa/nm. fowl
 • jyppei/ˈjyppei/adj. busy
 • jyq/jyq/det. both
 • jyq̨kït/ˈjyʁkɔt/nn. hammer
 • jyŕ/jyr/nf. chair
 • jyŕsäf/ˈjyrsœf/v. deserve
 • jyŕtel/ˈjyrtel/v. light
 • jysu/ˈjysu/nn. card
 • jyt/jyt/nf. member
 • jyzu/ˈjyzu/nn. desk
 • jył/jyʟ/p. 3MT.ABL Pronouns
 • ka/ka/adj. thin (of an object)
 • ka/ka/conj. if
 • ka/ka/p. 3FD.DAT Pronouns
 • kab/kab/adj. proud
 • kad/kad/nf. future
 • kaf/kaf/adv. often
 • kag/kag/nm. wound
 • kaǵ/kaɢ/nn. order
 • kaia/ˈkaia/nf. pocket
 • kaied/ˈkaied/adj. curious
 • kaiǵ/kaiɢ/v. rely
 • kaij/kaij/nf. ball
 • kaiḿoń/ˈkaimːonː/ [ˈkaimːoŋ]nm. potion
 • kainir/ˈkainiɾ/nf. peace
 • kairin/ˈkaiɾin/ [ˈkaiɾiŋ]adv. somewhere
 • kais/kais/nf. silver, money
 • kaisi/ˈkaisi/prep. towards
 • kaił/kaiʟ/v. assign
 • kaj/kaj/nm. baby
 • kal/kal/v. like
 • kam/kam/ [kaŋ]nm. hand, wrist
 • kaḿ/kamː/ [kaŋ]v. request
 • kan/kan/ [kaŋ]nm. horn
 • kań/kanː/ [kaŋ]nn. charge
 • kap/kap/nf. speed
 • kar/kaɾ/adj. dry
 • kaŕ/kar/adj. good
 • kas/kas/v. would
 • kaz/kaz/nn. body, corpse
 • ká/kaː/nf. right
 • káb/kaːb/nm. scale
 • kád/kaːd/nm. fish
 • kádjil/kaːd jil/nm. shark
 • káf/kaːf/nm. valley
 • kág/kaːg/adv. tonight
 • káj/kaːj/nm. colour
 • kám/kaːm/ [kaːŋ]adj. rare
 • káḿ/kaːmː/ [kaːŋ]nn. present (gift)
 • kán/kaːn/ [kaːŋ]v. pray
 • káq̨/kaːʁ/nf. spear
 • kás/kaːs/adj. pure
 • káx̨/kaːχ/nf. pin
 • káz/kaːz/nf. cork
 • káł/kaːʟ/nf. joke
 • kä/kœ/nm. lot
 • kä/kœ/p. 3MT.ACC Pronouns
 • kädole/kœˈdole/nm. infection
 • käfa/ˈkœfa/nn. thumb
 • käfoj/ˈkœfoj/nf. owner
 • käǵuf/ˈkœɢuf/v. judge
 • käjrindïń/kœˈjɾindɔnː/ [kœˈjɾindɔŋ]v. trick
 • käjru/ˈkœjɾu/adj. thick
 • käke/ˈkœke/v. grow
 • käkeal/kœˈkeal/nm. growth
 • käkégi/kœˈkeːgi/adj. strange
 • käko/ˈkœko/adj. bright
 • käkoti/kœˈkoti/nf. holiday
 • käma/ˈkœma/num. nine
 • kämpï/ˈkœmpɔ/nn. official
 • kämpo/ˈkœmpo/v. realize
 • käppe/ˈkœppe/adj. awful, terrible
 • käppï/ˈkœppɔ/adv. up
 • käqúf/ˈkœquːf/adj. real
 • käq̨kïm/ˈkœʁkɔm/ [ˈkœʁkɔŋ]v. analyse
 • käq̨kïmal/kœʁˈkɔmal/nf. analysis
 • käŕfyl/ˈkœrfyl/det. several
 • kätó/ˈkœtoː/nm. conviction
 • kävüptet/kœˈvɯptet/nf. individual
 • ke/ke/adj. blue
 • kea/ˈkea/nf. path
 • keabal/ˈkɛabal/nf. technology
 • keabalyr/kɛaˈbalyɾ/adj. technological
 • keadä/ˈkɛadœ/nm. girl
 • keaf/ˈkeaf/nf. strip
 • keb/keb/nn. stage
 • ked/ked/v. implement
 • kedäa/keˈdœa/v. employ
 • kef/kef/pron. something
 • kefá/ˈkefaː/v. take out
 • kefö/ˈkefø/nn. trap
 • keg/keg/nf. debt
 • keg̨ëd/ˈkeɣɛd/nm. flower
 • keg̨ëdijra/ˌkeɣɛˈdijɾa/nm. florist
 • keidodä/kɛiˈdodœ/nm. bag
 • keidoníf/kɛiˈdoniːf/nn. degree
 • keif/keif/v. be (temporary state)
 • keifo/ˈkeifo/nm. horse
 • keifovo/keiˈfovo/nf. stable
 • keiföjrë/kɛiˈføjɾɛ/nf. nail
 • keigi/ˈkeigi/v. evolve
 • keijrim/ˈkeijɾim/ [ˈkeijɾiŋ]v. plant
 • keiksysa/kɛikˈsysa/adv. otherwise
 • keimpïle/kɛimˈpɔle/v. ban
 • keinnï/ˈkeinnɔ/nf. heart
 • keinny/ˈkeinny/nf. factory
 • keinüd/ˈkeinɯd/nm. rod
 • keippo/ˈkeippo/nm. hook
 • keippyjrë/kɛipˈpyjɾɛ/adv. nowhere
 • keiq̨kôf/ˈkeiʁkʌf/nf. purpose
 • keivü/ˈkeivɯ/nn. profit
 • kej/kej/nm. issue
 • kejad/ˈkejad/adj. left
 • kejem/ˈkejem/ [ˈkejeŋ]nf. dialect
 • kejé/ˈkejeː/nm. health
 • kejér/ˈkejeːɾ/adj. healthy
 • kejon/ˈkejon/ [ˈkejoŋ]adj. pink
 • kejrë/ˈkejɾɛ/nf. theory
 • kejriga/keˈjɾiga/nn. footprint
 • keke/ˈkeke/nm. north
 • keko/ˈkeko/nn. assassin
 • kel/kel/nn. wine
 • kelevo/keˈlevo/nn. winery
 • kelo/ˈkelo/nm. attention
 • kelö/ˈkelø/adj. blind
 • kem/kem/ [keŋ]p. 1D.ACC Pronouns
 • kemid/ˈkemid/nf. credit
 • kempe/ˈkempe/nf. heritage
 • kemüj/ˈkemɯj/nm. oil
 • keḿeiké/keˈmːɛikeː/v. hurt
 • ken/ken/ [keŋ]v. arrive, happen
 • kenal/ˈkenal/nf. arrival
 • kendaia/kenˈdaia/v. stick
 • kendyp/ˈkendyp/adv. instead
 • kendyq̨kyg/kenˈdyʁkyg/v. step
 • kenfyndi/kenˈfyndi/nm. west
 • kenís/ˈkeniːs/v. suck
 • kenne/ˈkenne/adv. soon
 • kensäf/ˈkensœf/v. combine
 • kenüm/ˈkenɯm/ [ˈkenɯŋ]v. split
 • keńeidä/keˈnːɛidœ/nn. pump
 • keppï/ˈkeppɔ/adj. academic
 • keqëppe/keˈqɛppe/v. taste
 • keq̨kif/ˈkeʁkif/interj. goodbye
 • keŕtym/ˈkertym/ [ˈkertyŋ]nm. prison
 • keŕtymijra/ˌkertyˈmijɾa/nm. prisoner
 • keŕúmpy/keˈruːmpy/nm. idea
 • kes/kes/nm. province
 • kesa/ˈkesa/adv. etcetera
 • ketóc̨ëd/keˈtoːʧɛd/adv. just
 • ketüq̨kôg/keˈtɯʁkʌg/nf. tin
 • kezu/ˈkezu/nf. orgasm
 • ké/keː/adj. slim (of a person)
 • kí/kiː/nf. comb
 • kíb/kiːb/nf. knee
 • kíc̨/kiːʧ/v. pant
 • kíd/kiːd/v. bark
 • kíj/kiːj/nm. world
 • kíl/kiːl/adj. live
 • kím/kiːm/ [kiːŋ]v. exercise
 • kín/kiːn/ [kiːŋ]nn. breakfast
 • kíń/kiːnː/ [kiːŋ]adv. barely
 • kíp/kiːp/nm. list
 • kípnó/kiːp noː/nf. menu
 • kís/kiːs/nf. specialist
 • kíz/kiːz/nm. greed
 • kízyr/ˈkiːzyɾ/adj. greedy
 • kíź/kiːʣ/nn. niece
 • kíł/kiːʟ/v. change
 • kïjöm/ˈkɔjøm/ [ˈkɔjøŋ]pron. anybody
 • kïjrúg/ˈkɔjɾuːg/nn. scissors
 • kïke/ˈkɔke/v. found
 • kïḿiń/ˈkɔmːinː/ [ˈkɔmːiŋ]nf. egg
 • kïnde/ˈkɔnde/nf. nut, seed
 • kïndetôz/ˈkɔnde tʌz/nm. semen
 • kïndï/ˈkɔndɔ/nn. toy
 • kïptyt/ˈkɔptyt/v. justify
 • kïpü/ˈkɔpɯ/adj. sophisticated
 • kïźëj/ˈkɔʣɛj/nm. job
 • koubaj/ˈkoubaj/nn. half
 • koudo/ˈkoudo/nf. steel
 • koufap/ˈkoufap/adj. stupid
 • kouj/kouj/p. 2P.ABL Pronouns
 • kouk̨ij/ˈkouʤij/nm. company
 • kouk̨ijufü/ˌkouʤiˈjufɯ/v. accompany
 • kouma/ˈkouma/adj. weak
 • koumí/ˈkoumiː/nn. rank (military)
 • koundai/ˈkoundai/adj. simple
 • koundaiú/kounˈdaiuː/adv. simply
 • koüfa/ˈkoɯfa/nm. tie
 • koügi/ˈkoɯgi/nm. coin
 • koüksyd/ˈkoɯksyd/nn. sale
 • koünne/ˈkoɯnne/adj. amazing
 • koüq̨keḿ/ˈkoɯʁkemː/ [ˈkoɯʁkeŋ]v. offer
 • kó/koː/art. no
 • kô/kʌ/adj. intense
 • kôd/kʌd/nm. bell
 • kôf/kʌf/v. receive
 • kôg/kʌg/nm. road
 • kôp/kʌp/v. become
 • kú/kuː/v. compare
 • kúb/kuːb/adv. meanwhile
 • kúd/kuːd/nm. fruit
 • kúf/kuːf/nm. father
 • kúj/kuːj/v. plough
 • kúl/kuːl/v. start, begin
 • kúm/kuːm/ [kuːŋ]v. display
 • kún/kuːn/ [kuːŋ]nm. fog
 • kúp/kuːp/v. fuck, screw
 • kús/kuːs/nm. container
 • kű/kɯː/nf. day, light
 • ký/kyː/v. kill, murder
 • kýjra/ˈkyːjɾa/nf. killer
 • kýł/kyːʟ/nf. star
 • k̨u/ʤu/nn. tax
 • k̨uć/ʤuʦ/adv. there
 • k̨ud/ʤud/p. FP Future particle
 • k̨uj/ʤuj/v. cry
 • k̨um/ʤum/ [ʤuŋ]nm. nose
 • k̨uń/ʤunː/ [ʤuŋ]adj. able
 • k̨uńal/ˈʤunːal/nm. ability
 • k̨up/ʤup/nn. rag
 • k̨uŕ/ʤur/nn. career
 • k̨uł/ʤuʟ/v. consider
 • k̨y/ʤy/nm. child
 • k̨yb/ʤyb/nf. match
 • k̨yb/ʤyb/p. 1P.LAT Pronouns
 • k̨yd/ʤyd/prep. near
 • k̨yf/ʤyf/nm. others
 • k̨yj/ʤyj/v. sit
 • k̨ym/ʤym/ [ʤyŋ]nf. key
 • k̨ym/ʤym/ [ʤyŋ]p. 1D.DAT Pronouns
 • k̨yḿ/ʤymː/ [ʤyŋ]adj. guilty
 • k̨yp/ʤyp/nf. leaf
 • k̨yŕ/ʤyr/adj. substantial
 • le/le/nn. week
 • le/le/prep. on
 • leb/leb/nn. jaw
 • led/led/nf. effect
 • lef/lef/nm. wood, pole
 • leg/leg/adv. least
 • leǵ/leɢ/v. dig
 • leg̨/leɣ/adj. relevant
 • lej/lej/adj. aroused (sexually)
 • lel/lel/nm. action
 • lem/lem/ [leŋ]nm. prize
 • len/len/ [leŋ]prep. beyond
 • leq̨/leʁ/nm. meal
 • lez/lez/adj. ancient
 • li/li/a. TR.D Future particle
 • li/li/p. 2D.ABL Pronouns
 • li/li/p. 3FP.GEN Pronouns
 • li/li/p. 3ND.GEN Pronouns
 • li/li/v. continue
 • lib/lib/nn. sap
 • lić/liʦ/nn. bow (decorative material)
 • lic̨/liʧ/nm. law
 • lic̨ijra/liˈʧijɾa/nn. lawyer
 • lic̨yr/ˈliʧyɾ/adj. legal
 • lid/lid/num. seven
 • lied/ˈlied/nn. steam
 • lien/ˈlien/ [ˈlieŋ]nf. pot
 • lif/lif/nm. story, history
 • lig/lig/nm. tea
 • ligu/ˈligu/nf. nature
 • ligur/ˈliguɾ/adj. natural
 • lij/lij/nn. structure
 • lil/lil/det. many
 • lile/ˈlile/nf. glasses
 • lilu/ˈlilu/v. establish
 • lim/lim/ [liŋ]v. know
 • limal/ˈlimal/nf. knowledge
 • liḿ/limː/ [liŋ]nm. party
 • lin/lin/ [liŋ]num. third
 • linny/ˈlinny/nn. rope
 • liń/linː/ [liŋ]nn. tire
 • lip/lip/nf. bottom (lowest part)
 • lipi/ˈlipi/v. drink
 • liq/liq/nm. coal
 • lis/lis/nn. cloth
 • lit/lit/v. occur
 • liv/liv/nf. town, population
 • liz/liz/v. blink
 • lił/liʟ/nm. friend
 • liłyr/ˈliʟyɾ/adj. friendly
 • lo/lo/conj. and
 • lo/lo/p. 2D.LAT Pronouns
 • lo/lo/p. 3MP.NOM Pronouns
 • lo/lo/v. take
 • loda/ˈloda/nm. soil
 • lode/ˈlode/nn. opinion
 • lodo/ˈlodo/v. cough
 • lof/lof/v. swallow
 • lofá/ˈlofaː/nn. mind
 • lofej/ˈlofej/nf. evening
 • lofo/ˈlofo/nm. ash
 • lofö/ˈlofø/conj. unless
 • loj/loj/nm. recipe
 • loje/ˈloje/v. squeeze
 • lojed/ˈlojed/adj. red
 • lojra/ˈlojɾa/nm. stomach, belly (stomach area)
 • lojrë/ˈlojɾɛ/v. recommend
 • lojrëmaf/loˈjɾɛmaf/adj. last (final)
 • lojruḿ/ˈlojɾumː/ [ˈlojɾuŋ]adj. direct
 • lojrýbís/loˈjɾyːbiːs/adj. certain
 • lojrýjo/loˈjɾyːjo/nf. comfort
 • loko/ˈloko/nf. public
 • lokoŕtej/loˈkortej/v. lean
 • lol/lol/conj. than
 • lolü/ˈlolɯ/v. believe
 • lolüal/loˈlɯal/nn. belief
 • lom/lom/ [loŋ]nf. rifle
 • lon/lon/ [loŋ]nf. jelly
 • londaiń/ˈlondainː/ [ˈlondaiŋ]v. incorporate
 • londï/ˈlondɔ/nf. vision
 • lonika/loˈnika/num. three
 • lonsä/ˈlonsœ/nf. forehead
 • lop/lop/pron. everything
 • lopa/ˈlopa/prep. against
 • lopü/ˈlopɯ/nf. spirit
 • loq̨ked/ˈloʁked/v. settle (land)
 • loq̨kedal/loʁˈkedal/nm. settlement
 • loq̨kïf/ˈloʁkɔf/det. whose
 • loq̨kôp/ˈloʁkʌp/v. borrow
 • loŕsäke/lorˈsœke/v. treat
 • loŕsäkeal/ˌlorsœˈkeal/nn. treatment
 • loŕsof/ˈlorsof/v. owe
 • loŕtel/ˈlortel/nn. column
 • los/los/nm. paradox
 • lov/lov/adv. down
 • loł/loʟ/adj. right, correct
 • lu/lu/p. 1D.LAT Pronouns
 • lu/lu/p. 3NS.LOC Pronouns
 • lu/lu/v. keep
 • lub/lub/v. hate
 • lud/lud/v. cause
 • luf/luf/nn. house
 • luf/luf/p. 3ND.LAT Pronouns
 • lufdig/luf dig/nn. hospital
 • lufin/luf in/ [luf iŋ]nn. library
 • lufé/ˈlufeː/nf. mansion
 • luj/luj/nf. language
 • lum/lum/ [luŋ]nf. drawer
 • luḿ/lumː/ [luŋ]num. ten
 • lun/lun/ [luŋ]adj. mean
 • lup/lup/nm. accent
 • luq̨/luʁ/nm. stake
 • lus/lus/nm. guest
 • lut/lut/nn. second
 • luv/luv/nm. carriage
 • lux̨/luχ/v. cut
 • ly/ly/nn. hour, time
 • lya/ˈlya/adv. merely
 • lyaf/ˈlyaf/v. support
 • lyb/lyb/v. read
 • lyd/lyd/conj. since
 • lyd/lyd/p. 2T.ABL Pronouns
 • lyf/lyf/nm. success
 • lyfyr/ˈlyfyɾ/adj. successful
 • lyg/lyg/v. advocate
 • lyj/lyj/adj. drunk (inebriated)
 • lyjra/ˈlyjɾa/nf. culture
 • lyjri/ˈlyjɾi/nf. kettle
 • lyjru/ˈlyjɾu/nn. monster
 • lyl/lyl/adj. sorry
 • lylu/ˈlylu/nm. triangle
 • lym/lym/ [lyŋ]nm. horizon
 • lyn/lyn/ [lyŋ]nf. film
 • lyndyǵ/ˈlyndyɢ/v. influence
 • lyń/lynː/ [lyŋ]v. defend
 • lyńal/ˈlynːal/nm. defence
 • lyńús/ˈlynːuːs/v. save, rescue
 • lyp/lyp/nm. stuff
 • lypü/ˈlypɯ/adj. holy
 • lyŕ/lyr/nm. rock, stone
 • lyŕteal/ˈlyrtɛal/v. refer
 • lys/lys/v. exist
 • lys̨ó/ˈlyʃoː/adv. elsewhere
 • lyt/lyt/nm. strap
 • lyzu/ˈlyzu/nf. fantasy
 • lyzü/ˈlyzɯ/nm. picture
 • lył/lyʟ/nf. girlfriend
 • má/maː/v. tell
 • máb/maːb/nf. bullet
 • mád/maːd/nn. bone
 • máf/maːf/adj. short
 • mág/maːg/v. translate
 • máj/maːj/nm. stump
 • mám/maːm/ [maːŋ]v. hint
 • mán/maːn/ [maːŋ]nm. segment
 • máń/maːnː/ [maːŋ]nf. concrete
 • máp/maːp/v. carry
 • máŕ/maːr/adj. scared, afraid
 • más/maːs/v. cure
 • mát/maːt/nn. candle
 • mä/mœ/adv. even
 • mäde/ˈmœde/adv. especially
 • mäfáglön/mœˈfaːgløn/ [mœˈfaːgløŋ]v. dance
 • mäfáglönijra/mœˌfaːgløˈnijɾa/nf. dancer
 • mäjas/ˈmœjas/v. smile
 • mäjruł/ˈmœjɾuʟ/adj. main
 • mämpïǵëj/mœmˈpɔɢɛj/nn. controversy
 • mämpo/ˈmœmpo/adj. annual
 • mämüdö/mœˈmɯdø/nf. canvas
 • mänden/ˈmœnden/ [ˈmœndeŋ]nn. chain
 • mändïpí/mœnˈdɔpiː/nm. role
 • mänsonif/mœnˈsonif/nn. sand
 • mäńeig/ˈmœnːɛig/v. avoid
 • mäq̨kyfaf/mœʁˈkyfaf/v. marry
 • mäŕtodo/mœrˈtodo/nm. reward
 • mäz/mœz/p. 3NS.GEN Pronouns
 • mé/meː/p. 3MS.GEN Pronouns
 • mé/meː/prep. under
 • më/mɛ/nm. system
 • mëb/mɛb/adj. pretty
 • mëd/mɛd/v. create
 • mëf/mɛf/nm. grave
 • mëfevo/mɛˈfevo/nn. graveyard
 • mëg/mɛg/adj. yellow
 • mëj/mɛj/nm. bed
 • mël/mɛl/nf. stick (of tree)
 • mëm/mɛm/ [mɛŋ]nm. age
 • mëp/mɛp/adj. round
 • mëł/mɛʟ/v. finish
 • mëła/ˈmɛʟa/adj. final
 • mí/miː/p. 1S.GEN Pronouns
 • mí/miː/v. prove
 • míal/ˈmiːal/nn. proof
 • míb/miːb/v. report
 • míd/miːd/conj. until
 • míf/miːf/adj. tall
 • míj/miːj/nf. dirt
 • míjyr/ˈmiːjyɾ/adj. dirty
 • mím/miːm/ [miːŋ]det. such
 • mín/miːn/ [miːŋ]adj. similar
 • míń/miːnː/ [miːŋ]v. shock
 • mís/miːs/v. ride
 • mít/miːt/nn. dish, plate
 • mív/miːv/adj. loud
 • míz/miːz/nn. hag (old woman)
 • míł/miːʟ/nn. hill
 • mïa/ˈmɔa/nf. concern
 • mïb/mɔb/nm. absence
 • mïbüp/ˈmɔbɯp/nn. band
 • mïd/mɔd/p. 2S.ACC Pronouns
 • mïdevo/mɔˈdevo/nm. grocer
 • mïdö/ˈmɔdø/adj. smart
 • mïf/mɔf/nf. wolf
 • mïfáp/ˈmɔfaːp/v. drive
 • mïfápijra/ˌmɔfaːˈpijɾa/nn. driver
 • mïfe/ˈmɔfe/nm. shit
 • mïj/mɔj/nn. cart
 • mïjé/ˈmɔjeː/nf. insurance
 • mïjri/ˈmɔjɾi/v. miss (not hit), miss (not take advantage of)
 • mïjrý/ˈmɔjɾyː/nn. race (ethnicity)
 • mïk̨ëj/ˈmɔʤɛj/nn. paradise
 • mïl/mɔl/nf. cotton
 • mïl/mɔl/p. 3NP.ACC Pronouns
 • mïle/ˈmɔle/v. hear
 • mïleal/mɔˈleal/nm. hearing
 • mïlu/ˈmɔlu/nm. pair
 • mïm/mɔm/ [mɔŋ]v. measure
 • mïmím/ˈmɔmiːm/ [ˈmɔmiːŋ]nf. hell
 • mïnaj/ˈmɔnaj/nm. schedule
 • mïndaig/ˈmɔndaig/nm. root
 • mïnno/ˈmɔnno/nm. editor
 • mïnny/ˈmɔnny/v. pollute
 • mïń/mɔnː/ [mɔŋ]nn. device
 • mïq̨kem/ˈmɔʁkem/ [ˈmɔʁkeŋ]v. erase
 • mïs/mɔs/nm. lunch
 • mïsu/ˈmɔsu/nf. palm (of hand)
 • mïtu/ˈmɔtu/nn. dog
 • mïtuu/mɔˈtuu/nf. puppy
 • mïv/mɔv/nm. garden
 • mïvijra/mɔˈvijɾa/nn. gardener
 • mïzi/ˈmɔzi/nf. evidence
 • mïzir/ˈmɔziɾ/adj. evident, obvious
 • mó/moː/nf. end
 • mö/mø/adv. now
 • mö/mø/conj. that
 • mö/mø/p. 3MT.NOM Pronouns
 • mö/mø/p. 3NS.DAT Pronouns
 • möd/mød/nf. sister
 • möf/møf/nf. fiction
 • möfálu/møˈfaːlu/nn. front
 • möj/møj/v. love
 • möjijra/møˈjijɾa/nm. lover
 • mököq̨kôf/møˈkøʁkʌf/v. monitor
 • möl/møl/nf. well
 • möm/møm/ [møŋ]v. matter
 • mömíde/møˈmiːde/nf. counter (flat, elevated surface)
 • mömpeis̨u/mømˈpeiʃu/v. compete
 • möḿ/mømː/ [møŋ]nn. evil
 • mön/møn/ [møŋ]nn. island
 • möndynig̨/mønˈdyniɣ/nf. experience
 • möń/mønː/ [møŋ]nm. bark (of tree)
 • möp/møp/v. sneeze
 • mör/møɾ/nf. image
 • möŕ/mør/v. affect
 • mös/møs/v. expose
 • möv/møv/v. reserve
 • mözódo/møˈzoːdo/nf. journey
 • möz̨újaḿ/møˈʒuːjamː/ [møˈʒuːjaŋ]nf. enemy
 • mü/mɯ/a. PL.D Future particle
 • mü/mɯ/num. one
 • müb/mɯb/nm. strategy
 • müd/mɯd/nn. city
 • müdyr/ˈmɯdyɾ/adj. urban
 • müf/mɯf/nm. chin
 • müg̨/mɯɣ/nm. version
 • müj/mɯj/nm. benefit
 • müm/mɯm/ [mɯŋ]adj. vulgar
 • müń/mɯnː/ [mɯŋ]nm. cell
 • mür/mɯɾ/nm. crack
 • müs/mɯs/nm. hallway
 • müv/mɯv/v. rub
 • müz/mɯz/nn. field
 • mybi/ˈmybi/adj. pregnant
 • mybu/ˈmybu/nm. pig
 • myfa/ˈmyfa/nf. middle class
 • myfá/ˈmyfaː/nm. pool
 • myfo/ˈmyfo/nn. tail
 • myga/ˈmyga/adj. fun
 • myj/myj/p. 3FS.ABL Pronouns
 • myjof/ˈmyjof/adj. dead
 • myjrap/ˈmyjɾap/nf. group
 • myké/ˈmykeː/nn. hood
 • myla/ˈmyla/nf. gold
 • mylar/ˈmylaɾ/adj. golden
 • mymi/ˈmymi/v. kick
 • mynad/ˈmynad/adj. fast
 • myndi/ˈmyndi/nm. witch
 • mynnä/ˈmynnœ/adj. beautiful
 • mynnäb/ˈmynnœb/nn. beauty
 • myńeg/ˈmynːeg/nf. copper
 • myrub/ˈmyɾub/nf. cousin
 • ḿaia/ˈmːaia/nm. plane
 • ḿaiec̨/ˈmːaieʧ/nm. mint
 • ḿaig/mːaig/nm. ground
 • ḿaig̨/mːaiɣ/adj. silent
 • ḿaig̨eb/ˈmːaiɣeb/nf. silence
 • ḿaiḿuv/ˈmːaimːuv/nf. head
 • ḿaippo/ˈmːaippo/v. invade
 • ḿaiv/mːaiv/v. show
 • ḿeida/ˈmːeida/nm. competition
 • ḿeidä/ˈmːeidœ/nm. wife
 • ḿeifa/ˈmːeifa/adj. right (correct)
 • ḿeiǵëf/ˈmːeiɢɛf/v. break
 • ḿeiǵëfa/mːeiˈɢɛfa/adj. broken
 • ḿeij/mːeij/p. 3MS.ACC Pronouns
 • ḿeijrës/ˈmːeijɾɛs/v. face
 • ḿeilé/ˈmːeileː/nm. emotion
 • ḿeilü/ˈmːeilɯ/nf. security
 • ḿeimpo/ˈmːeimpo/v. loan
 • ḿeinüq̨/ˈmːeinɯʁ/v. produce
 • ḿeinüq̨al/mːeiˈnɯʁal/nn. product
 • ḿeińët/ˈmːeinːɛt/v. investigate
 • ḿeiptyc̨/ˈmːeiptyʧ/nm. plate
 • ḿeiz̨ëd/ˈmːeiʒɛd/nf. rule
 • ḿë/mːɛ/nm. ray, radius
 • ḿëb/mːɛb/nm. cloud
 • ḿëd/mːɛd/adj. little
 • ḿëf/mːɛf/nm. shield
 • ḿëj/mːɛj/nf. existence
 • ḿël/mːɛl/nm. trousers, pants
 • ḿën/mːɛn/ [mːɛŋ]det. each
 • ḿër/mːɛɾ/adj. hungry
 • ḿës/mːɛs/nn. apple
 • ḿët/mːɛt/v. require
 • ḿëv/mːɛv/nf. roof
 • ḿëł/mːɛʟ/nm. model
 • ḿôb/mːʌb/nm. wave (ocean)
 • ḿôc̨/mːʌʧ/nm. document
 • ḿôd/mːʌd/v. wind
 • ḿôf/mːʌf/v. agree
 • ḿôfal/ˈmːʌfal/nm. agreement
 • ḿôj/mːʌj/adj. next
 • ḿôm/mːʌm/ [mːʌŋ]v. fall
 • ḿôḿ/mːʌmː/ [mːʌŋ]v. press
 • ḿôn/mːʌn/ [mːʌŋ]v. flirt
 • ḿôń/mːʌnː/ [mːʌŋ]nm. name
 • ḿôv/mːʌv/pron. somebody
 • ḿôz/mːʌz/adj. favourite
 • ḿü/mːɯ/det. few
 • ḿű/mːɯː/adj. poor
 • na/na/p. 1P.ABL Pronouns
 • na/na/p. 3FS.DAT Pronouns
 • na/na/p. 3MP.LOC Pronouns
 • na/na/p. 3MS.LOC Pronouns
 • na/na/p. 3ND.ABL Pronouns
 • na/na/p. 3NS.LAT Pronouns
 • na/na/prep. of
 • na/na/v. think
 • naa/ˈnaa/adj. pensive
 • naal/ˈnaal/nm. thought
 • nab/nab/v. cover
 • nac̨/naʧ/v. thank
 • nad/nad/v. get
 • naf/naf/v. build
 • nag/nag/nm. weight
 • nagufü/naˈgufɯ/v. weigh
 • naia/ˈnaia/adj. bad
 • naied/ˈnaied/nn. pepper
 • naig/naig/nm. cheese
 • naigi/ˈnaigi/det. another
 • naim/naim/ [naiŋ]nn. information
 • nain/nain/ [naiŋ]adj. popular
 • nainso/ˈnainso/nm. basket
 • naiq̨/naiʁ/adv. furthermore
 • naiv/naiv/nn. lock
 • naivijra/naiˈvijɾa/nn. locksmith
 • naj/naj/adj. late
 • nal/nal/nm. seat
 • nam/nam/ [naŋ]nf. problem
 • naḿ/namː/ [naŋ]nf. resolution
 • nan/nan/ [naŋ]nf. mission
 • nap/nap/v. reduce
 • naŕ/nar/nf. dragon
 • nat/nat/nf. force
 • nav/nav/nm. balcony
 • nax/nax/v. stress
 • naz/naz/v. pass
 • nał/naʟ/v. find
 • ne/ne/adj. huge
 • nea/ˈnea/nf. weapon
 • neado/ˈnɛado/v. provide
 • neajof/ˈnɛajof/nm. vein
 • neaké/ˈnɛakeː/nm. factor
 • neala/ˈnɛala/v. please
 • nealaal/nɛaˈlaal/nm. pleasure
 • neama/ˈnɛama/adj. sufficient
 • neasü/ˈnɛasɯ/nm. print
 • neavo/neˈavo/nm. armoury
 • neaźuj/ˈnɛaʣuj/det. more
 • neb/neb/nn. expert
 • ned/ned/nf. mist
 • nede/ˈnede/nn. tide
 • nef/nef/nm. example
 • nefol/ˈnefol/v. dominate
 • neg/neg/v. push
 • neic̨úf/ˈneiʧuːf/v. protect
 • neic̨úfal/neiˈʧuːfal/nf. protection
 • neide/ˈnɛide/adv. forever
 • neido/ˈneido/nn. business
 • neifa/ˈneifa/adj. massive
 • neijrëmu/nɛiˈjɾɛmu/nm. stitch
 • neijrýbis/nɛiˈjɾyːbis/adj. armed
 • neike/ˈneike/nf. fur
 • neiko/ˈneiko/nf. angle, corner
 • neikpeijruc̨/nɛikˈpɛijɾuʧ/nm. attitude
 • neilü/ˈneilɯ/v. damage
 • neinny/ˈneinny/nf. eyeball
 • neinsyka/nɛinˈsyka/nm. harmony
 • neippe/ˈneippe/v. imagine
 • neippïdo/nɛipˈpɔdo/nm. design
 • neippyföd/nɛipˈpyfød/nm. self
 • neiptoc̨/ˈneiptoʧ/v. return, go back
 • nej/nej/nf. rate
 • nel/nel/nm. suburb
 • nem/nem/ [neŋ]nm. stock
 • nemij/ˈnemij/v. masturbate
 • nen/nen/ [neŋ]adv. off
 • neń/nenː/ [neŋ]adj. sick, unwell
 • neńeb/ˈnenːeb/nm. sickness, disease
 • nep/nep/v. achieve
 • neŕsof/ˈnersof/nn. character
 • nesi/ˈnesi/v. deal
 • nev/nev/adj. available
 • noufáj/ˈnoufaːj/nm. condition
 • noujra/ˈnoujɾa/v. tread
 • noupa/ˈnoupa/adj. proposed
 • nouq̨kïḿ/ˈnouʁkɔmː/ [ˈnouʁkɔŋ]v. nominate
 • nouq̨kôf/ˈnouʁkʌf/v. behave (act)
 • nouq̨kôfal/nouʁˈkʌfal/nf. behaviour
 • nouŕtäm/ˈnourtœm/ [ˈnourtœŋ]nm. beast
 • nouza/ˈnouza/nm. sin
 • noüda/ˈnoɯda/v. organize
 • noündeg/ˈnoɯndeg/v. complain
 • noütsäd/ˈnoɯtsœd/nf. silk
 • nó/noː/nn. food
 • nôb/nʌb/v. mark
 • nôd/nʌd/nm. wax
 • nôf/nʌf/nn. kid
 • nôg/nʌg/nm. receipt
 • nôj/nʌj/adv. probably
 • nôn/nʌn/ [nʌŋ]nf. threat
 • nôń/nʌnː/ [nʌŋ]prep. plus
 • nôp/nʌp/p. 3MP.LAT Pronouns
 • nôp/nʌp/v. earn
 • nôŕ/nʌr/nm. scope
 • nôs/nʌs/v. clean
 • nú/nuː/nf. secret
 • nú/nuː/prep. with
 • núd/nuːd/v. serve
 • núdal/ˈnuːdal/nf. service
 • núdijra/nuːˈdijɾa/nn. slave
 • núf/nuːf/v. wake up
 • núj/nuːj/v. train
 • núl/nuːl/conj. while
 • núm/nuːm/ [nuːŋ]nn. fan (enthusiast)
 • núḿ/nuːmː/ [nuːŋ]prep. inside
 • núq/nuːq/v. must
 • nű/nɯː/adv. actually
 • ný/nyː/adv. up
 • ný/nyː/p. 3MD.NOM Pronouns
 • nýń/nyːnː/ [nyːŋ]adv. else
 • nýŕ/nyːr/nm. variable
 • nýz/nyːz/v. behave (well)
 • ńó/nːoː/nf. brick
 • ńö/nːø/v. could
 • ńú/nːuː/v. might
 • ńúb/nːuːb/nm. class
 • ńúbŕyfol/nːuːb ˈryfol/nm. lower class
 • ńúd/nːuːd/prep. except, besides
 • ńúf/nːuːf/nm. flour
 • ńúj/nːuːj/nm. verse
 • ńúl/nːuːl/v. catch
 • ńún/nːuːn/ [nːuːŋ]nf. present (time)
 • ńúp/nːuːp/nf. integrity
 • ńü/nːɯ/a. SG.I Future particle
 • ńü/nːɯ/p. 2T.DAT Pronouns
 • ńü/nːɯ/v. mean
 • ńüb/nːɯb/adj. purple
 • ńüc̨/nːɯʧ/nm. dictionary
 • ńüd/nːɯd/adj. green
 • ńüf/nːɯf/nf. clothes, clothing
 • ńüm/nːɯm/ [nːɯŋ]nf. spoon
 • ńüḿ/nːɯmː/ [nːɯŋ]nm. offence
 • ńün/nːɯn/ [nːɯŋ]nn. car
 • ńüz/nːɯz/nf. tent
 • ńű/nːɯː/nm. cat
 • ńűu/ˈnːɯːu/nn. kitten
 • ńý/nːyː/nf. base
 • ńýd/nːyːd/prep. to
 • ńýq/nːyːq/v. moan
 • ńýŕ/nːyːr/adj. sticky
 • po/po/num. first
 • pob/pob/nm. date
 • poć/poʦ/nm. eye
 • pod/pod/adv. maybe
 • pof/pof/nf. ear
 • poj/poj/nm. century
 • pom/pom/ [poŋ]adj. cold
 • pon/pon/ [poŋ]adj. subtle
 • poneb/ˈponeb/nm. subtlety
 • pop/pop/nm. page
 • pos/pos/v. twist
 • poz/poz/nm. transition
 • pö/pø/v. die
 • pöal/ˈpøal/nf. death
 • pöc̨ëde/pøˈʧɛde/nm. material
 • pökönad/pøˈkønad/nn. heel
 • pöléndyń/pøˈleːndynː/ [pøˈleːndyŋ]adj. stubborn
 • pöppïfam/pøpˈpɔfam/ [pøpˈpɔfaŋ]nf. mistake, error
 • pöptäŕën/pøpˈtœrɛn/ [pøpˈtœrɛŋ]nf. vacation
 • pözójoḿ/pøˈzoːjomː/ [pøˈzoːjoŋ]adj. useful
 • pu/pu/art. every
 • pu/pu/p. 3FT.ABL Pronouns
 • pu/pu/p. 3NS.ABL Pronouns
 • pub/pub/v. execute
 • puc̨/puʧ/v. cook (prepare food)
 • puf/puf/det. this
 • puf/puf/nf. moment
 • puǵ/puɢ/v. go
 • puj/puj/adj. tired
 • pul/pul/nf. education
 • pum/pum/ [puŋ]nm. man
 • pun/pun/ [puŋ]nm. style
 • pup/pup/nn. centre
 • pupyr/ˈpupyɾ/adj. central
 • puq/puq/adv. however
 • pur/puɾ/v. bake
 • pus/pus/adv. already
 • put/put/v. care
 • puta/ˈputa/adj. careful
 • puv/puv/nn. location
 • pux̨/puχ/nm. gap
 • puz/puz/v. pause
 • py/py/adj. different
 • pya/ˈpya/nf. ticket
 • pyb/pyb/nm. difference
 • pyb/pyb/v. breathe
 • pyba/ˈpyba/nm. tray
 • pybuj/ˈpybuj/nf. grain
 • pyd/pyd/adv. only
 • pyd/pyd/p. 3MT.LAT Pronouns
 • pydá/ˈpydaː/nm. uncle
 • pyde/ˈpyde/adj. wrong
 • pydode/pyˈdode/v. mix
 • pydö/ˈpydø/v. relate
 • pyf/pyf/v. retain
 • pyfa/ˈpyfa/nf. campaign
 • pyg/pyg/nf. object
 • pyǵ/pyɢ/nn. shoe
 • pyj/pyj/nm. berry
 • pyj/pyj/p. 2T.GEN Pronouns
 • pyjat/ˈpyjat/v. stab
 • pyjav/ˈpyjav/nm. flame
 • pyjes/ˈpyjes/v. witness
 • pyjé/ˈpyjeː/adj. delicious
 • pyjöm/ˈpyjøm/ [ˈpyjøŋ]nf. money
 • pyjöŕ/ˈpyjør/nf. species
 • pyjra/ˈpyjɾa/adv. again
 • pyjri/ˈpyjɾi/nf. equipment
 • pyjrixúq̨/pyˈjɾixuːʁ/nf. powder
 • pyjru/ˈpyjɾu/nf. sea
 • pyjrý/ˈpyjɾyː/adj. fresh
 • pyké/ˈpykeː/nm. door
 • pyko/ˈpyko/adv. still
 • pykö/ˈpykø/nn. chalk
 • pyl/pyl/nf. beach
 • pyle/ˈpyle/adj. important
 • pylé/ˈpyleː/nf. hair (of body), fur
 • pympe/ˈpympe/v. warn
 • pympï/ˈpympɔ/v. respond
 • pympïal/pymˈpɔal/nm. response
 • pympou/ˈpympou/adj. deep
 • pyḿöt/ˈpymːøt/nm. observation
 • pyndił/ˈpyndiʟ/adj. critical
 • pyníf/ˈpyniːf/prep. versus
 • pynnou/ˈpynnou/num. million
 • pynuf/ˈpynuf/v. concentrate
 • pyp/pyp/p. 1P.NOM Pronouns
 • pypí/ˈpypiː/v. enable
 • pyppei/ˈpyppei/conj. whether
 • pyppo/ˈpyppo/nf. climate
 • pyptor/ˈpyptoɾ/v. acquire
 • pyq̨kel/ˈpyʁkel/nn. quality
 • pyq̨kelkäqúf/ˈpyʁkel ˈkœquːf/nm. essence
 • pyq̨kil/ˈpyʁkil/v. arrange
 • pyq̨kyf/ˈpyʁkyf/nn. glass
 • pyrub/ˈpyɾub/det. enough
 • pysi/ˈpysi/nm. loop
 • pys̨a/ˈpyʃa/nm. electricity
 • pyti/ˈpyti/v. perceive
 • pytsod/ˈpytsod/nf. impulse
 • pyvó/ˈpyvoː/v. climb
 • pyx̨/pyχ/v. balance
 • qá/qaː/adv. perhaps
 • qá/qaː/p. 3NP.DAT Pronouns
 • qä/qœ/adj. clear
 • qä/qœ/p. 2S.DAT Pronouns
 • qäpóndib/qœˈpoːndib/v. impose
 • qätüq̨kïj/qœˈtɯʁkɔj/nm. expression
 • qäú/ˈqœuː/adv. clearly
 • q̨é/ʁeː/nn. scene
 • q̨í/ʁiː/v. let, allow
 • q̨íc̨/ʁiːʧ/nm. potato
 • q̨íd/ʁiːd/adj. foreign
 • q̨ídijra/ʁiːˈdijɾa/nn. foreigner
 • q̨íg/ʁiːg/num. two
 • q̨ím/ʁiːm/ [ʁiːŋ]nn. magic
 • q̨ís/ʁiːs/nf. shrine
 • rö/ɾø/p. 2P.ACC Pronouns
 • rö/ɾø/p. 3FT.NOM Pronouns
 • rö/ɾø/v. will
 • röd/ɾød/v. appreciate
 • röf/ɾøf/adj. slow
 • rög/ɾøg/v. turn
 • röǵ/ɾøɢ/v. discuss
 • röj/ɾøj/nn. brother
 • röl/ɾøl/adj. frequent
 • röm/ɾøm/ [ɾøŋ]nn. string
 • röŕ/ɾør/nf. king
 • röt/ɾøt/v. giggle
 • röv/ɾøv/v. improve
 • röx/ɾøx/nn. dust
 • ŕö/rø/nm. god
 • ŕö/rø/p. 2P.NOM Pronouns
 • ŕöndyŕtän/rønˈdyrtœn/ [rønˈdyrtœŋ]adj. wise
 • ŕönsäŕkeif/rønˈsœrkɛif/v. snap
 • ŕöppeigi/røpˈpeigi/nn. fashion
 • ŕöppeigir/røpˈpeigiɾ/adj. fashionable
 • ŕör/røɾ/adj. divine
 • ŕözüq̨kyf/røˈzɯʁkyf/v. block
 • ŕya/ˈrya/nm. wool, fur
 • ŕyaf/ˈryaf/nf. bulb
 • ŕyc̨id/ˈryʧid/nm. capital
 • ŕyc̨inde/ryˈʧinde/adj. particular
 • ŕyda/ˈryda/v. estimate
 • ŕyde/ˈryde/v. slip
 • ŕyfol/ˈryfol/adj. low
 • ŕyg/ryg/nn. permission
 • ŕyjag/ˈryjag/nm. distinction
 • ŕyjra/ˈryjɾa/nf. battle
 • ŕyjri/ˈryjɾi/v. survive
 • ŕyjrý/ˈryjɾyː/nn. procedure
 • ŕykpom/ˈrykpom/ [ˈrykpoŋ]v. claim
 • ŕyk̨új/ˈryʤuːj/nf. arch
 • ŕylu/ˈrylu/v. spot
 • ŕymijra/ryˈmijɾa/v. react
 • ŕynde/ˈrynde/v. sail
 • ŕyndeg/ˈryndeg/nm. fan
 • ŕyndejra/rynˈdejɾa/nm. sailor
 • ŕynne/ˈrynne/pron. someone
 • ŕynüd/ˈrynɯd/prep. without
 • ŕynvel/ˈrynvel/nm. arrow
 • ŕypa/ˈrypa/adj. old
 • ŕypí/ˈrypiː/nm. school
 • ŕypíjra/ryˈpiːjɾa/nf. teacher
 • ŕyppei/ˈryppei/nf. swamp
 • ŕyppy/ˈryppy/v. graduate
 • ŕypudö/ryˈpudø/v. roast
 • ŕyq̨kïl/ˈryʁkɔl/v. surprise
 • ŕys/rys/v. extend
 • ŕytü/ˈrytɯ/nm. bit
 • ŕyv/ryv/nm. flag
 • säjab/ˈsœjab/nf. military
 • säq̨kôj/ˈsœʁkʌj/nn. fund
 • säva/ˈsœva/adj. moral
 • së/sɛ/conj. when
 • së/sɛ/p. 1S.LOC Pronouns
 • sëc̨/sɛʧ/nm. shelf
 • sëd/sɛd/v. use
 • sëf/sɛf/nm. flesh
 • sël/sɛl/nn. mouth
 • sëlyr/ˈsɛlyɾ/adj. oral
 • sëm/sɛm/ [sɛŋ]num. four
 • sën/sɛn/ [sɛŋ]nf. medicine
 • sëp/sɛp/v. live
 • sëq/sɛq/v. frown
 • sëŕ/sɛr/v. shop
 • sët/sɛt/adj. equal
 • sëv/sɛv/adj. cute
 • sëz/sɛz/v. float
 • sëł/sɛʟ/nn. initiative
 • sïb/sɔb/nm. weather
 • sïbaǵ/ˈsɔbaɢ/v. tie
 • sïbus/ˈsɔbus/nf. liver
 • sïd/sɔd/adj. only
 • sïdo/ˈsɔdo/nn. mirror
 • sïdö/ˈsɔdø/v. include
 • sïf/sɔf/nn. cow
 • sïfo/ˈsɔfo/nm. pillow
 • sïfon/ˈsɔfon/ [ˈsɔfoŋ]adj. mere
 • sïfö/ˈsɔfø/nn. thunder
 • sïföj/ˈsɔføj/adj. heavy
 • sïglon/ˈsɔglon/ [ˈsɔgloŋ]nm. stem
 • sïj/sɔj/v. play
 • sïjon/ˈsɔjon/ [ˈsɔjoŋ]nf. gate
 • sïjöf/ˈsɔjøf/adj. past
 • sïjrë/ˈsɔjɾɛ/nm. pubic hair
 • sïl/sɔl/nn. castle
 • sïl/sɔl/p. 3MP.ACC Pronouns
 • sïlo/ˈsɔlo/adj. aggressive
 • sïlü/ˈsɔlɯ/adj. false
 • sïm/sɔm/ [sɔŋ]nn. store
 • sïmif/ˈsɔmif/nn. skull
 • sïn/sɔn/ [sɔŋ]nn. circle
 • sïnif/ˈsɔnif/nf. couch, sofa
 • sïnsyj/ˈsɔnsyj/prep. about (concerning)
 • sïń/sɔnː/ [sɔŋ]p. 3FS.LAT Pronouns
 • sïń/sɔnː/ [sɔŋ]v. touch
 • sïńöt/ˈsɔnːøt/nn. joint
 • sïpi/ˈsɔpi/nm. son
 • sïŕ/sɔr/nm. mask
 • sïŕal/ˈsɔral/v. vomit
 • sïti/ˈsɔti/v. embrace
 • sïvu/ˈsɔvu/adj. cheap
 • sïłoł/ˈsɔʟoʟ/nf. brush, brush (for hair)
 • sö/sø/p. 1S.ABL Pronouns
 • sö/sø/prep. between
 • söc̨/søʧ/v. stroke
 • söf/søf/nm. piece
 • söj/søj/v. write
 • söjijra/søˈjijɾa/nm. author
 • söl/søl/nf. breast
 • söm/søm/ [søŋ]nf. room (of house)
 • sön/søn/ [søŋ]nf. carpet
 • söv/søv/v. worry
 • söx̨/søχ/nm. carrier
 • söz/søz/nf. frame
 • sü/sɯ/a. PL.I Future particle
 • sü/sɯ/v. steal
 • süf/sɯf/nf. iron
 • süj/sɯj/adj. free
 • süjra/ˈsɯjɾa/nm. thief
 • sül/sɯl/v. lie
 • süm/sɯm/ [sɯŋ]nm. tree, wood
 • sün/sɯn/ [sɯŋ]adj. naked
 • süp/sɯp/v. permit
 • süt/sɯt/nm. gene
 • s̨i/ʃi/v. should
 • s̨ib/ʃib/prep. outside
 • s̨id/ʃid/nm. bar (pub)
 • s̨if/ʃif/adj. thin
 • s̨ig/ʃig/v. miss (long for)
 • s̨ij/ʃij/p. 2P.GEN Pronouns
 • s̨ij/ʃij/v. appear
 • s̨ije/ˈʃije/nm. employer
 • s̨ijri/ˈʃijɾi/nn. bucket
 • s̨iko/ˈʃiko/nm. giant
 • s̨il/ʃil/nm. shade
 • s̨im/ʃim/ [ʃiŋ]v. learn
 • s̨in/ʃin/ [ʃiŋ]nf. floor, ground
 • s̨ip/ʃip/p. 3NS.NOM Pronouns
 • s̨iptop/ˈʃiptop/v. hit
 • s̨iptyp/ˈʃiptyp/nm. show
 • s̨iq/ʃiq/v. reveal
 • s̨iŕ/ʃir/adv. anymore
 • s̨is/ʃis/nm. shape
 • s̨islopü/ʃis ˈlopɯ/nn. mood
 • s̨iv/ʃiv/nn. storm
 • s̨iz/ʃiz/adj. great
 • s̨olö/ˈʃolø/nf. pile
 • ta/ta/p. 1D.NOM Pronouns
 • ta/ta/p. 2P.DAT Pronouns
 • ta/ta/p. 3NT.NOM Pronouns
 • ta/ta/v. say
 • tab/tab/v. rise
 • tad/tad/num. second
 • taf/taf/nf. research
 • taǵ/taɢ/nm. sugar
 • taia/ˈtaia/adv. exactly
 • taib/taib/v. abandon
 • taim/taim/ [taiŋ]v. distinguish
 • taitsoḿ/ˈtaitsomː/ [ˈtaitsoŋ]v. transfer
 • taił/taiʟ/adj. sweet
 • tal/tal/v. close
 • taḿ/tamː/ [taŋ]v. wave (salutation)
 • tap/tap/v. escape
 • tar/taɾ/v. mention
 • tas/tas/nf. answer
 • tat/tat/nm. cost
 • tatyr/ˈtatyɾ/adj. expensive
 • tav/tav/nm. button
 • tax/tax/v. visit
 • taxijra/taˈxijɾa/nf. visitor
 • taź/taʣ/adj. attractive
 • teada/ˈtɛada/nn. bow (weapon)
 • teako/ˈtɛako/nm. dispute
 • tealü/ˈtɛalɯ/adv. today
 • teappy/ˈtɛappy/nm. tower
 • teaq̨kyb/ˈtɛaʁkyb/nm. engine
 • teic̨af/ˈteiʧaf/nf. insect
 • teifaf/ˈteifaf/v. smell (emit odour)
 • teifá/ˈteifaː/nn. snake
 • teife/ˈtɛife/adj. conscious
 • teifoj/ˈteifoj/nf. rice
 • teijás̨ü/tɛiˈjaːʃɯ/v. develop
 • teijás̨üal/ˌtɛijaːˈʃɯal/nf. development
 • teijrum/ˈteijɾum/ [ˈteijɾuŋ]v. stretch, pull
 • teijrújrëm/tɛiˈjɾuːjɾɛm/ [tɛiˈjɾuːjɾɛŋ]nn. cigarette
 • teijrýḿ/ˈteijɾyːmː/ [ˈteijɾyːŋ]nf. costume
 • teika/ˈteika/nm. song
 • teikafü/teiˈkafɯ/v. sing
 • teikajra/teiˈkajɾa/nm. singer
 • teiköbuń/tɛiˈkøbunː/ [tɛiˈkøbuŋ]nf. bank
 • teiköbuńdyjru/tɛiˈkøbunː ˈdyjɾu/ [tɛiˈkøbuŋ ˈdyjɾu]nf. archive
 • teilü/ˈteilɯ/adj. recent
 • teilüú/teiˈlɯuː/adv. recently
 • teimum/ˈteimum/ [ˈteimuŋ]prep. beside
 • teipuef/tɛiˈpuef/nm. network
 • teiŕtoko/tɛirˈtoko/nn. umbrella
 • teiŕtym/ˈteirtym/ [ˈteirtyŋ]nm. muscle
 • toude/ˈtoude/v. emphasize
 • toufo/ˈtoufo/nn. extent
 • tougi/ˈtougi/nf. humour
 • toujog/ˈtoujog/nf. art
 • toujogijra/ˌtoujoˈgijɾa/nf. artist
 • toujri/ˈtoujɾi/pron. anyone
 • touk̨aj/ˈtouʤaj/nm. grandmother
 • toulu/ˈtoulu/v. search
 • toundaim/ˈtoundaim/ [ˈtoundaiŋ]v. reflect
 • toundaimal/tounˈdaimal/nn. reflection
 • toük̨ij/ˈtoɯʤij/v. elect
 • toük̨ijal/toɯˈʤijal/nm. election
 • toüm/toɯm/ [toɯŋ]p. 2S.ABL Pronouns
 • toünsyd/ˈtoɯnsyd/v. drop
 • toüppei/ˈtoɯppei/nm. eyelash
 • toüq̨kim/ˈtoɯʁkim/ [ˈtoɯʁkiŋ]v. pick
 • tô/tʌ/nm. check
 • tôd/tʌd/v. contain
 • tôf/tʌf/nn. fence
 • tôj/tʌj/nf. figure
 • tôz/tʌz/nf. life
 • tű/tɯː/v. grab
 • va/va/p. 1P.LOC Pronouns
 • va/va/p. 3MP.GEN Pronouns
 • va/va/p. 3MS.DAT Pronouns
 • va/va/prep. for
 • va/va/v. make
 • vac̨/vaʧ/v. attach
 • vad/vad/nm. oven
 • vaf/vaf/nf. eyelid
 • vaf/vaf/p. 2T.LOC Pronouns
 • vag̨/vaɣ/nm. corpse
 • val/val/adj. soft
 • vam/vam/ [vaŋ]v. give
 • vaḿ/vamː/ [vaŋ]nf. committee
 • van/van/ [vaŋ]adj. alone
 • vap/vap/nm. back (of body), back (reverse side)
 • vaq/vaq/v. doubt
 • vas/vas/pron. anything
 • vat/vat/v. copy, imitate
 • vav/vav/v. turn [sth.] on
 • vaz/vaz/v. decide
 • vazal/ˈvazal/nn. decision
 • vaź/vaʣ/v. whistle
 • ve/ve/nm. top
 • vea/ˈvea/adj. local
 • vebüg/ˈvebɯg/nf. shell
 • vec̨uf/ˈveʧuf/nf. policy
 • veda/ˈveda/prep. onto
 • vedo/ˈvedo/nf. saddle
 • vef/vef/nf. play (stage play)
 • vef/vef/p. 3NP.NOM Pronouns
 • vefaj/ˈvefaj/nf. manager
 • veg/veg/v. blow
 • vej/vej/v. want
 • vejád/ˈvejaːd/adv. together
 • vejex̨/ˈvejeχ/nf. bear
 • vekö/ˈvekø/nf. capacity
 • vel/vel/nn. buttocks
 • vela/ˈvela/adj. due
 • ven/ven/ [veŋ]adv. usually
 • vendïń/ˈvendɔnː/ [ˈvendɔŋ]v. smash
 • venne/ˈvenne/nm. dream
 • venno/ˈvenno/adv. far
 • venun/ˈvenun/ [ˈvenuŋ]num. zero
 • veń/venː/ [veŋ]adj. lovely
 • veptoz/ˈveptoz/nf. trade
 • veŕ/ver/adj. cool (fashionable)
 • ves/ves/adj. technical
 • vesu/ˈvesu/nm. race
 • vevü/ˈvevɯ/v. count
 • vevüliv/ˈvevɯ liv/nf. cencus
 • xë/xɛ/prep. around
 • xëd/xɛd/nm. parcel
 • xëf/xɛf/adv. here
 • xïf/xɔf/nn. stand
 • x̨é/χeː/det. these
 • ze/ze/conj. or
 • ze/ze/nn. year
 • ze/ze/p. 1P.GEN Pronouns
 • ze/ze/p. 1T.LOC Pronouns
 • ze/ze/p. 3FP.LOC Pronouns
 • ze/ze/p. 3MT.DAT Pronouns
 • zeb/zeb/prep. concerning
 • zec̨af/ˈzeʧaf/v. pour
 • zed/zed/prep. along
 • zef/zef/v. hide
 • zefá/ˈzefaː/nm. trend
 • zefál/ˈzefaːl/nf. number
 • zefe/ˈzefe/nm. resident
 • zegó/ˈzegoː/nn. minute
 • zeǵëf/ˈzeɢɛf/nf. camera
 • zej/zej/adj. right (direction)
 • zejap/ˈzejap/nm. partner
 • zejraŕ/ˈzejɾar/nm. value
 • zejreaf/zeˈjɾɛaf/nm. staff
 • zejri/ˈzejɾi/nn. desert
 • zeka/ˈzeka/nn. husband
 • zel/zel/nm. beer
 • zelc̨ökö/zelˈʧøkø/nn. erection
 • zem/zem/ [zeŋ]nm. woman
 • zempei/ˈzempei/prep. over
 • zendip/ˈzendip/adj. straight, steep
 • zendy/ˈzendy/adj. deadly
 • zenno/ˈzenno/nn. paper
 • zenny/ˈzenny/nm. struggle
 • zense/ˈzense/nn. motor
 • zensojed/zenˈsojed/nm. mud
 • zenuke/zeˈnuke/adj. buxom
 • zeq̨kôb/ˈzeʁkʌb/nm. illness
 • zer/zeɾ/nf. vehicle
 • zerib/ˈzeɾib/nm. acid
 • zeŕum/ˈzerum/ [ˈzeruŋ]adj. orange
 • zetsoǵ/ˈzetsoɢ/adj. fellow
 • zev/zev/nm. mass
 • zevuka/zeˈvuka/adj. fine
 • zi/zi/nm. form
 • zi/zi/p. 3NT.GEN Pronouns
 • zid/zid/v. regret
 • zif/zif/v. head
 • zij/zij/pron. everyone
 • zil/zil/nf. boy
 • zin/zin/ [ziŋ]nm. chest
 • źí/ʣiː/nm. market
 • źíb/ʣiːb/v. run
 • źíbijra/ʣiːˈbijɾa/nm. runner
 • źíc̨/ʣiːʧ/nf. pressure
 • źíf/ʣiːf/adj. probable
 • źíj/ʣiːj/nf. position
 • źíl/ʣiːl/nm. teenager
 • źím/ʣiːm/ [ʣiːŋ]nm. subject
 • źó/ʣoː/pron. none
 • z̨o/ʒo/nf. daughter
 • z̨o/ʒo/p. 3ND.NOM Pronouns
 • z̨o/ʒo/p. 3NP.LOC Pronouns
 • z̨o/ʒo/prep. by
 • z̨ob/ʒob/adj. steep
 • z̨obüj/ˈʒobɯj/prep. upon
 • z̨od/ʒod/nn. project
 • z̨ode/ˈʒode/nn. breeze
 • z̨odo/ˈʒodo/nm. crown
 • z̨of/ʒof/adj. common
 • z̨oj/ʒoj/nm. team
 • z̨ojrëppei/ʒoˈjɾɛppei/nf. ancestor, forefather
 • z̨ojrim/ˈʒojɾim/ [ˈʒojɾiŋ]adj. external
 • z̨oke/ˈʒoke/adv. about
 • z̨ol/ʒol/nn. excrement
 • z̨ole/ˈʒole/nf. athlete
 • z̨olejru/ʒoˈlejɾu/nm. control
 • z̨olé/ˈʒoleː/nm. shame
 • z̨olü/ˈʒolɯ/prep. throughout
 • z̨om/ʒom/ [ʒoŋ]adj. major
 • z̨om/ʒom/ [ʒoŋ]p. 3NT.LOC Pronouns
 • z̨oméfö/ʒoˈmeːfø/nm. grandfather
 • z̨ompï/ˈʒompɔ/adj. gay
 • z̨oḿ/ʒomː/ [ʒoŋ]prep. out
 • z̨on/ʒon/ [ʒoŋ]nn. wire
 • z̨ondy/ˈʒondy/v. fight
 • z̨onnoujor/ʒonˈnoujoɾ/nn. sequence
 • z̨onny/ˈʒonny/adv. anyway
 • z̨onsyf/ˈʒonsyf/nm. leg
 • z̨ońup/ˈʒonːup/adj. permanent
 • z̨opí/ˈʒopiː/nn. direction
 • z̨oppe/ˈʒoppe/adv. tomorrow
 • z̨or/ʒoɾ/nn. professor
 • z̨oŕseijex̨/ʒorˈsɛijeχ/nf. advice
 • z̨os/ʒos/adj. happy
 • z̨osa/ˈʒosa/nf. mother
 • z̨oseb/ˈʒoseb/nf. happiness
 • łäbíp/ˈʟœbiːp/nf. gun
 • łäbuḿur/ʟœˈbumːuɾ/nn. cloak
 • łäjrike/ʟœˈjɾike/v. confuse
 • łäke/ˈʟœke/nm. rake
 • łäkömuj/ʟœˈkømuj/adj. eager
 • łäk̨új/ˈʟœʤuːj/adj. sharp
 • łälc̨ömü/ʟœlˈʧømɯ/nn. riot
 • łälé/ˈʟœleː/v. shift
 • łämi/ˈʟœmi/prep. above
 • łändiłoq/ʟœnˈdiʟoq/nn. slice
 • łändyp/ˈʟœndyp/nm. double
 • łäppo/ˈʟœppo/nm. link
 • łäq̨ken/ˈʟœʁken/ [ˈʟœʁkeŋ]nf. incentive
 • łäq̨kikö/ʟœʁˈkikø/nm. part
 • łäŕtom/ˈʟœrtom/ [ˈʟœrtoŋ]v. intend
 • łäs/ʟœs/p. 1D.LOC Pronouns
 • łeafam/ˈʟɛafam/ [ˈʟɛafaŋ]adj. general
 • łeampo/ˈʟɛampo/v. migrate
 • łeandï/ˈʟɛandɔ/adv. indeed
 • łeappe/ˈʟɛappe/adj. domestic
 • łeaŕkeif/ˈʟɛarkɛif/v. collect
 • łeijez/ˈʟɛijez/nm. tourist
 • łeindied/ʟɛinˈdied/nn. rail
 • łeippole/ʟɛipˈpole/v. spell
 • łeippoleal/ˌʟɛippoˈleal/nn. spelling
 • łeiptäjrúl/ʟɛipˈtœjɾuːl/v. cooperate
 • łeiq̨kïjra/ʟɛiʁˈkɔjɾa/nf. transport
 • łeirúlü/ʟɛiˈɾuːlɯ/nn. case
 • łïc̨uf/ˈʟɔʧuf/nf. milk
 • łïda/ˈʟɔda/nn. section
 • łïjö/ˈʟɔjø/nn. insight
 • łïka/ˈʟɔka/v. manage
 • łïlé/ˈʟɔleː/nn. clock
 • łïlu/ˈʟɔlu/nf. light
 • łïnsoüf/ˈʟɔnsoɯf/adj. remarkable
 • łïnüg/ˈʟɔnɯg/v. fold
 • łïńeg/ˈʟɔnːeg/nm. average
 • łïpa/ˈʟɔpa/nm. sign
 • łïq̨kit/ˈʟɔʁkit/adj. chief
 • łïq̨kyd/ˈʟɔʁkyd/adj. wet
 • łïsi/ˈʟɔsi/adj. current
 • łïsó/ˈʟɔsoː/nf. provision
 • łïs̨a/ˈʟɔʃa/nm. brass
 • łoude/ˈʟoude/v. attack
 • łoudo/ˈʟoudo/v. listen
 • łouka/ˈʟouka/v. recover
 • łouké/ˈʟoukeː/v. massage
 • łoumpo/ˈʟoumpo/adj. gentle
 • łoundeq/ˈʟoundeq/nf. puzzle
 • łounif/ˈʟounif/nf. coffee
 • łounifevo/ˌʟouniˈfevo/nn. cafe
 • łouq̨kôn/ˈʟouʁkʌn/ [ˈʟouʁkʌŋ]nn. track
 • łourib/ˈʟouɾib/nf. adjustment
 • łouźal/ˈʟouʣal/v. limp
 • łoułeǵ/ˈʟouʟeɢ/nf. row
 • łoüde/ˈʟoɯde/v. bend
 • łoükkeil/ˈʟoɯkkɛil/v. swing
 • łoükseaf/ˈʟoɯksɛaf/nm. sponge
 • łoürin/ˈʟoɯɾin/ [ˈʟoɯɾiŋ]adj. flat
 • łoüvó /ˈʟoɯvoː/ v. test

English – Chapislovian

 • 1D.ABL Pronouns p. gäb
 • 1D.ACC Pronouns p. kem
 • 1D.DAT Pronouns p. k̨ym
 • 1D.GEN Pronouns p. fev
 • 1D.LAT Pronouns p. lu
 • 1D.LOC Pronouns p. łäs
 • 1D.NOM Pronouns p. ta
 • 1P.ABL Pronouns p. na
 • 1P.ACC Pronouns p. dem
 • 1P.DAT Pronouns p. be
 • 1P.GEN Pronouns p. ze
 • 1P.LAT Pronouns p. k̨yb
 • 1P.LOC Pronouns p. va
 • 1P.NOM Pronouns p. pyp
 • 1S.ABL Pronouns p. sö
 • 1S.ACC Pronouns p. gűj
 • 1S.DAT Pronouns p. ju
 • 1S.GEN Pronouns p. mí
 • 1S.LAT Pronouns p. fä
 • 1S.LOC Pronouns p. së
 • 1S.NOM Pronouns p. dü
 • 1T.ABL Pronouns p. ed
 • 1T.ACC Pronouns p. gú
 • 1T.DAT Pronouns p. a
 • 1T.GEN Pronouns p. fe
 • 1T.LAT Pronouns p. jü
 • 1T.LOC Pronouns p. ze
 • 1T.NOM Pronouns p. i
 • 2D.ABL Pronouns p. li
 • 2D.ACC Pronouns p. gí
 • 2D.DAT Pronouns p. a
 • 2D.GEN Pronouns p. fen
 • 2D.LAT Pronouns p. lo
 • 2D.LOC Pronouns p. fem
 • 2D.NOM Pronouns p. di
 • 2P.ABL Pronouns p. kouj
 • 2P.ACC Pronouns p. rö
 • 2P.DAT Pronouns p. ta
 • 2P.GEN Pronouns p. s̨ij
 • 2P.LAT Pronouns p. fó
 • 2P.LOC Pronouns p. bip
 • 2P.NOM Pronouns p. ŕö
 • 2S.ABL Pronouns p. toüm
 • 2S.ACC Pronouns p. mïd
 • 2S.DAT Pronouns p. qä
 • 2S.GEN Pronouns p. gí
 • 2S.LAT Pronouns p. jü
 • 2S.LOC Pronouns p. jo
 • 2S.NOM Pronouns p. da
 • 2T.ABL Pronouns p. lyd
 • 2T.ACC Pronouns p. ju
 • 2T.DAT Pronouns p. ńü
 • 2T.GEN Pronouns p. pyj
 • 2T.LAT Pronouns p. da
 • 2T.LOC Pronouns p. vaf
 • 2T.NOM Pronouns p. gá
 • 3FD.ABL Pronouns p. jü
 • 3FD.ACC Pronouns p. gí
 • 3FD.DAT Pronouns p. ka
 • 3FD.GEN Pronouns p. de
 • 3FD.LAT Pronouns p. gä
 • 3FD.LOC Pronouns p. boj
 • 3FD.NOM Pronouns p. fü
 • 3FP.ABL Pronouns p. fa
 • 3FP.ACC Pronouns p. dej
 • 3FP.DAT Pronouns p. c̨u
 • 3FP.GEN Pronouns p. li
 • 3FP.LAT Pronouns p. fel
 • 3FP.LOC Pronouns p. ze
 • 3FP.NOM Pronouns p. fe
 • 3FS.ABL Pronouns p. myj
 • 3FS.ACC Pronouns p. gé
 • 3FS.DAT Pronouns p. na
 • 3FS.GEN Pronouns p. dyj
 • 3FS.LAT Pronouns p. sïń
 • 3FS.LOC Pronouns p. da
 • 3FS.NOM Pronouns p. gäḿ
 • 3FT.ABL Pronouns p. pu
 • 3FT.ACC Pronouns p. ǵá
 • 3FT.DAT Pronouns p. jïć
 • 3FT.GEN Pronouns p. da
 • 3FT.LAT Pronouns p. fïd
 • 3FT.LOC Pronouns p. jïv
 • 3FT.NOM Pronouns p. rö
 • 3MD.ABL Pronouns p. fëb
 • 3MD.ACC Pronouns p. id
 • 3MD.DAT Pronouns p. jë
 • 3MD.GEN Pronouns p. jo
 • 3MD.LAT Pronouns p. fëj
 • 3MD.LOC Pronouns p. gú
 • 3MD.NOM Pronouns p. ný
 • 3MP.ABL Pronouns p. du
 • 3MP.ACC Pronouns p. sïl
 • 3MP.DAT Pronouns p. ji
 • 3MP.GEN Pronouns p. va
 • 3MP.LAT Pronouns p. nôp
 • 3MP.LOC Pronouns p. na
 • 3MP.NOM Pronouns p. lo
 • 3MS.ABL Pronouns p. jö
 • 3MS.ACC Pronouns p. ḿeij
 • 3MS.DAT Pronouns p. va
 • 3MS.GEN Pronouns p. mé
 • 3MS.LAT Pronouns p. did
 • 3MS.LOC Pronouns p. na
 • 3MS.NOM Pronouns p. jëj
 • 3MT.ABL Pronouns p. jył
 • 3MT.ACC Pronouns p. kä
 • 3MT.DAT Pronouns p. ze
 • 3MT.GEN Pronouns p. i
 • 3MT.LAT Pronouns p. pyd
 • 3MT.LOC Pronouns p. jud
 • 3MT.NOM Pronouns p. mö
 • 3ND.ABL Pronouns p. na
 • 3ND.ACC Pronouns p. dex
 • 3ND.DAT Pronouns p. de
 • 3ND.GEN Pronouns p. li
 • 3ND.LAT Pronouns p. luf
 • 3ND.LOC Pronouns p. fa
 • 3ND.NOM Pronouns p. z̨o
 • 3NP.ABL Pronouns p. faf
 • 3NP.ACC Pronouns p. mïl
 • 3NP.DAT Pronouns p. qá
 • 3NP.GEN Pronouns p. jom
 • 3NP.LAT Pronouns p. be
 • 3NP.LOC Pronouns p. z̨o
 • 3NP.NOM Pronouns p. vef
 • 3NS.ABL Pronouns p. pu
 • 3NS.ACC Pronouns p. da
 • 3NS.DAT Pronouns p. mö
 • 3NS.GEN Pronouns p. mäz
 • 3NS.LAT Pronouns p. na
 • 3NS.LOC Pronouns p. lu
 • 3NS.NOM Pronouns p. s̨ip
 • 3NT.ABL Pronouns p. dil
 • 3NT.ACC Pronouns p. jyd
 • 3NT.DAT Pronouns p. do
 • 3NT.GEN Pronouns p. zi
 • 3NT.LAT Pronouns p. do
 • 3NT.LOC Pronouns p. z̨om
 • 3NT.NOM Pronouns p. ta
 • abandon v. taib
 • ability n. k̨uńal
 • able adj. k̨uń
 • about adv. z̨oke
 • about (concerning) prep. sïnsyj
 • above prep. łämi
 • absence n. mïb
 • abuse v. jonsof
 • academic adj. keppï
 • accent n. lup
 • accept v. jut
 • accompany v. kouk̨ijufü
 • according prep. bej
 • accuse v. feníd
 • achieve v. nep
 • acid n. zerib
 • acquire v. pyptor
 • across prep. em
 • act v. jön
 • action n. lel
 • activity n. fenny
 • actually adv. nű
 • add v. fefá
 • adjustment n. łourib
 • administration n. ejrýnus
 • adolescent n. döb
 • adult n. fefön
 • advance v. bedo
 • adventure n. jyjrë
 • advertisement n. dar
 • advice n. z̨oŕseijex̨
 • advocate v. lyg
 • affect v. möŕ
 • afraid adj. máŕ
 • after prep. debuj
 • afternoon n. ǵág̨
 • again adv. pyjra
 • against prep. lopa
 • age n. mëm
 • agency n. deföm
 • aggressive adj. sïlo
 • ago adv. gäńos
 • agree v. ḿôf
 • agreement n. ḿôfal
 • ahead adv. boppï
 • aim v. jyndïb
 • air n. endïl
 • alcohol n. dya
 • all det. daf
 • allow v. q̨í
 • almost adv. ed
 • alone adj. van
 • along prep. zed
 • alphabet n. fejru
 • already adv. pus
 • also adv. do
 • although conj. jy
 • always adv. jif
 • amazing adj. koünne
 • among prep. fúf
 • amount n. gäjruppy
 • analyse v. käq̨kïm
 • analysis n. käq̨kïmal
 • ancestor n. z̨ojrëppei
 • ancient adj. lez
 • and conj. lo
 • anger n. ǵáteb
 • angle n. neiko
 • angry adj. ǵát
 • animal n. bomi
 • annual adj. mämpo
 • another det. naigi
 • answer n. tas
 • ant n. feiq̨kide
 • anxiety n. jymilob
 • anxious adj. jymilo
 • any det. feta
 • anybody pron. kïjöm
 • anymore adv. s̨iŕ
 • anyone pron. toujri
 • anything pron. vas
 • anyway adv. z̨onny
 • apart adv. jim
 • apparent adj. jyndido
 • appeal v. ejöbín
 • appear v. s̨ij
 • appearance n. jib
 • apple n. ḿës
 • apply v. fel
 • appreciate v. röd
 • approach n. c̨ug
 • approximate adj. jor
 • arch n. ŕyk̨új
 • architecture n. diz
 • archive n. teiköbuń dyjru
 • area n. ju
 • argue v. begü
 • argument n. begüal
 • arm n. düt
 • armed adj. neijrýbis
 • armour n. fýr
 • armoury n. neavo
 • army n. beb
 • around prep. xë
 • aroused (sexually) adj. lej
 • arrange v. pyq̨kil
 • arrest v. fefo, feifö
 • arrival n. kenal
 • arrive v. ken
 • arrow n. ŕynvel
 • art n. toujog
 • article n. fár
 • artist n. toujogijra
 • as adv. diḿ
 • ash n. lofo
 • aside adv. feiq̨kôdo
 • ask v. juz
 • ass n. dekö
 • assassin n. keko
 • assign v. kaił
 • assist v. bolu
 • assume v. dan
 • at prep. bi
 • athlete n. z̨ole
 • atmosphere n. fändaia
 • attach v. vac̨
 • attack v. łoude
 • attention n. kelo
 • attitude n. neikpeijruc̨
 • attractive adj. taź
 • attribute v. ensä
 • aunt n. ennou
 • author n. söjijra
 • authority n. iǵ
 • available adj. nev
 • average n. łïńeg
 • avoid v. mäńeig
 • aware adj. fôǵ
 • away adv. fál
 • awful adj. käppe
 • axe n. jöm
 • baby n. kaj
 • back adv. fé
 • back (of body) n. vap
 • back (reverse side) n. vap
 • bad adj. naia
 • bag n. keidodä
 • bake v. pur
 • balance v. pyx̨
 • balcony n. nav
 • ball n. kaij
 • ban v. keimpïle
 • band n. mïbüp
 • bank n. teiköbuń
 • bar (pub) n. s̨id
 • barely adv. kíń
 • bark v. kíd
 • bark (of tree) n. fúb süm, möń
 • base v. fejel n. ńý
 • basically adv. fäkoŕtej
 • basket n. nainso
 • bath n. ǵáń
 • battle n. ŕyjra
 • bay n. boníb
 • be (age) v. i
 • be (condition v. da
 • be (exist – there is/are) v. fä
 • be (located) v. a, da
 • be (temporary state) v. keif
 • beach n. pyl
 • beak n. epu
 • bean n. dań
 • bear n. vejex̨
 • beard n. eföp
 • beast n. nouŕtäm
 • beat v. beq̨ked
 • beautiful adj. mynnä
 • beauty n. mynnäb
 • because conj. bi
 • become v. kôp
 • bed n. mëj
 • bee n. bompou
 • beer n. zel
 • before prep. dum
 • begin v. kúl
 • behave (act) v. nouq̨kôf
 • behave (well) v. nýz
 • behaviour n. nouq̨kôfal
 • behind adv. jul
 • belief n. lolüal
 • believe v. lolü
 • bell n. kôd
 • belly (stomach area) n. im, lojra
 • below prep. fëz
 • belt n. jop
 • bench n. g̨ïzó
 • bend v. łoüde
 • benefit n. müj
 • berry n. pyj
 • beside prep. teimum
 • besides prep. ńúd
 • best adj. gäjrýmpy
 • better adj. dejáf
 • between prep. sö
 • beyond prep. len
 • big adj. dekéǵij
 • bill n. eńöp
 • billion num. jïl
 • bird n. deń
 • birth n. düv
 • bit n. ŕytü
 • bitch n. bopteandïc̨
 • bite v. fáj
 • black adj. ded
 • blade n. ejög̨
 • blank adj. jom
 • blasphemy n. gíp
 • blind adj. kelö
 • blink v. liz
 • block n. fïfö v. ŕözüq̨kyf
 • blood n. jofa
 • bloody adj. jofar
 • blow v. veg
 • blue adj. ke
 • board n. demaj
 • boat n. fëf
 • body n. kaz
 • boil v. fad
 • bone n. mád
 • book n. in
 • boot n. debaḿ
 • borrow v. loq̨kôp
 • boss n. feanüj
 • both det. jyq
 • bother v. fïp
 • bottle n. g̨ïl
 • bottom (lowest part) n. lip
 • bow (decorative material) n. lić
 • bow (weapon) n. teada
 • bowl n. if
 • box n. il
 • boy n. zil
 • boyfriend n. doł
 • brain n. ac̨
 • brake v. gúd
 • branch n. jynił
 • brass n. łïs̨a
 • bread n. g̨ïníf
 • break v. ḿeiǵëf
 • breakfast n. kín
 • breast n. söl
 • breathe v. pyb
 • breeze n. z̨ode
 • brick n. ńó
 • bridge n. jüj
 • bright adj. käko
 • bring v. fá
 • broken adj. ḿeiǵëfa
 • brothel n. boppyta
 • brother n. röj
 • brown adj. deptos
 • brush n. sïłoł
 • brush (for hair) n. sïłoł
 • bucket n. s̨ijri
 • budget n. c̨ud
 • build v. naf
 • building n. fäkögu
 • bulb n. ŕyaf
 • bullet n. máb
 • burn v. efá
 • burst v. dea
 • business n. neido
 • busy adj. jyppei
 • but conj. jo
 • butter n. esu
 • buttocks n. vel
 • button n. tav
 • buxom adj. zenuke
 • buy v. bofö
 • by prep. z̨o
 • cabin n. defopu
 • cafe n. łounifevo
 • cake n. döndaibur
 • calculate v. deg
 • call v. jïj
 • camera n. zeǵëf
 • campaign n. pyfa
 • can v. da
 • candle n. mát
 • candy n. fôp
 • canvas n. mämüdö
 • capacity n. vekö
 • capital n. ŕyc̨id
 • car n. ńün
 • carcass n. defö
 • card n. jysu
 • care v. put
 • career n. k̨uŕ
 • careful adj. puta
 • carpet n. sön
 • carriage n. luv
 • carrier n. söx̨
 • carry v. máp
 • cart n. mïj
 • case n. łeirúlü
 • castle n. sïl
 • cat n. ńű
 • catch v. ńúl
 • cause v. lud
 • cave n. bomünüf
 • celebrate v. ǵác̨
 • cell n. müń
 • cencus n. vevü liv
 • central adj. pupyr
 • centre n. pup
 • century n. poj
 • certain adj. lojrýbís
 • certainly adv. dab
 • chain n. mänden
 • chair n. jyŕ
 • chalk n. pykö
 • challenge n. jij
 • champion n. fäpóko
 • chance n. jïlé
 • change v. kíł
 • character n. neŕsof
 • charge n. kań
 • cheap adj. sïvu
 • check v. deppypu n. tô
 • cheese n. naig
 • chef n. dijra
 • chemical n. az
 • chemist n. digevo
 • chest n. zin
 • chicken n. feitu
 • chief adj. łïq̨kit
 • child n. k̨y
 • chin n. müf
 • choice n. gäkoal
 • choose v. gäko
 • church n. doma
 • cigarette n. teijrújrëm
 • circle n. sïn
 • city n. müd
 • claim v. ŕykpom
 • class n. ńúb
 • classic adj. dys
 • claw n. fax
 • clay n. bokteij
 • clean v. nôs
 • clear adj. qä
 • clearly adv. qäú
 • climate n. pyppo
 • climb v. pyvó
 • clinic n. doleda
 • cloak n. łäbuḿur
 • clock n. łïlé
 • close adj. jöv v. tal
 • cloth n. lis
 • clothes n. ńüf
 • clothing n. ńüf
 • cloud n. gív, ḿëb
 • coach v. fëj
 • coal n. liq
 • coast n. fäḿúmíf
 • coat n. duǵ
 • coffee n. łounif
 • coin n. koügi
 • cold adj. pom
 • collapse v. dempei
 • collar n. bez̨ú
 • collect v. łeaŕkeif
 • colour n. káj
 • column n. loŕtel
 • comb n. kí
 • combine v. kensäf
 • come v. gú
 • comfort n. lojrýjo
 • command n. c̨uv
 • committee n. vaḿ
 • common adj. z̨of
 • community n. feq̨kyf
 • company n. kouk̨ij
 • compare v. kú
 • compete v. mömpeis̨u
 • competition n. ḿeida
 • complain v. noündeg
 • complex n. g̨ïmuf adj. jojra
 • compliment n. g̨ïjri
 • concentrate v. pynuf
 • concern n. mïa
 • concerning prep. zeb
 • concrete n. máń
 • condition n. noufáj
 • confess v. befö
 • confidence n. jołäxeb
 • confident adj. jołäx
 • confuse v. łäjrike
 • conscious adj. teife
 • consider v. k̨uł
 • contain v. tôd
 • container n. kús
 • continue v. li
 • control n. z̨olejru
 • controversy n. mämpïǵëj
 • conviction n. kätó
 • cook (heat food) v. di
 • cook (prepare food) v. di, puc̨
 • cool (fashionable) adj. veŕ
 • cool (slightly cold) adj. dondï
 • cooperate v. łeiptäjrúl
 • copper n. myńeg
 • copy v. vat
 • cord n. gäjri
 • cork n. káz
 • corner n. neiko
 • corpse n. kaz, vag̨
 • correct adj. loł
 • cost n. tat
 • costume n. teijrýḿ
 • cotton n. mïl
 • couch n. sïnif
 • cough v. lodo
 • could v. ńö
 • counsel n. dip
 • counselor n. ev
 • count v. vevü
 • counter (flat n. mömíde
 • country n. fïs
 • couple n. dilu
 • course n. dynsoü
 • court n. foude
 • cousin n. myrub
 • cover v. nab
 • cow n. sïf
 • crack n. mür
 • crash v. c̨ut
 • crawl n. dönnäjág
 • crazy adj. faikpom
 • cream n. gämpypó
 • create v. mëd
 • credit n. kemid
 • crime n. beq̨kïf
 • criminal adj. beq̨kïfyr
 • criteria n. bez
 • critical adj. pyndił
 • criticize v. foüjáf
 • crown n. z̨odo
 • crush v. ede
 • cry v. k̨uj
 • crystal n. jopu
 • culture n. lyjra
 • cup n. jiq
 • cure v. más
 • curious adj. kaied
 • current adj. łïsi
 • curtain n. fejaj
 • curve n. bim
 • custom adj. av n. belü
 • cut v. lux̨
 • cute adj. sëv
 • damage v. neilü
 • dance v. mäfáglön
 • dancer n. mäfáglönijra
 • danger n. jïb
 • dangerous adj. g̨ïppyr, jïbyr
 • dark adj. felé
 • darkness n. feléb
 • data n. dyjru
 • date n. pob
 • daughter n. z̨o
 • day n. kű
 • dead adj. myjof
 • deadly adj. zendy
 • deal v. nesi
 • dealer n. dodöa
 • death n. pöal
 • debate v. bojrus̨i
 • debt n. keg
 • decade n. fáp
 • decide v. vaz
 • decision n. vazal
 • deep adj. pympou
 • defecate v. c̨uz
 • defence n. lyńal
 • defend v. lyń
 • define v. gäq̨kaimu
 • degree n. keidoníf
 • delicious adj. pyjé
 • deliver v. beq̨keŕ
 • democracy n. jüv
 • depend v. gämid
 • deputy n. fës
 • describe v. feindïez
 • description n. feindïezal
 • desert n. zejri
 • deserve v. jyŕsäf
 • design n. neippïdo
 • desire v. ig
 • desk n. jyzu
 • despite prep. ǵád
 • destroy v. feje
 • destruction n. fejeal
 • detail n. faiz
 • develop v. teijás̨ü
 • development n. teijás̨üal
 • device n. mïń
 • dialect n. kejem
 • diamond n. färifö
 • dictionary n. ńüc̨
 • die v. pö
 • diet n. fás
 • differ v. feimifan
 • difference n. pyb
 • different adj. py
 • difficult adj. dis
 • dig v. leǵ
 • dinner n. del
 • direct v. fïdö adj. lojruḿ
 • direction n. z̨opí
 • dirt n. míj
 • dirty adj. míjyr
 • discourse n. dejom
 • discover v. fën
 • discovery n. fënal
 • discuss v. röǵ
 • disease n. eke, neńeb
 • dish n. mít
 • dismiss v. bojris
 • display v. kúm
 • dispute n. teako
 • distance n. fäním
 • distant adj. fänímyr
 • distinction n. ŕyjag
 • distinguish v. taim
 • ditch n. deg̨ad, fem
 • divide v. edä
 • divine adj. ŕör
 • division n. edäal
 • divorce n. dompï
 • do v. jo
 • doctor n. döl
 • document n. ḿôc̨
 • dog n. mïtu
 • domestic adj. łeappe
 • dominate v. nefol
 • door n. pyké
 • double n. łändyp
 • doubt v. vaq
 • down adv. lov
 • downtown (commercial area of city) n. jïł
 • drag v. feajáf
 • dragon n. naŕ
 • drain v. dejrý
 • drama n. jod
 • draw v. bed
 • drawer n. lum
 • dream n. venne
 • dress n. bobís
 • drift v. fëb
 • drink v. lipi
 • drive v. mïfáp
 • driver n. mïfápijra
 • drop v. toünsyd
 • drown v. bem
 • drug n. dig
 • drunk (inebriated) adj. lyj
 • dry adj. kar
 • DU.D Future particle a. da
 • DU.I Future particle a. fý
 • due adj. vela
 • dungeon n. jïf
 • during prep. ǵé
 • dust n. röx
 • each det. ḿën
 • eager adj. łäkömuj
 • ear n. pof
 • early adj. jondai
 • earn v. nôp
 • earth n. dos̨úfá
 • earthquake n. dojaj
 • east n. feń
 • easy adj. did
 • eat v. joḿ
 • economic adj. bofofejyr
 • economy n. bofofej
 • edge n. depia
 • edit v. jëf
 • editor n. mïnno
 • education n. pul
 • effect n. led
 • efficient adj. fëg
 • effort n. fetódä
 • egg n. kïḿiń
 • eight num. fed
 • either adv. boppo
 • elbow n. bib
 • elect v. toük̨ij
 • election n. toük̨ijal
 • electricity n. pys̨a
 • elevated surface) n. mömíde
 • else adv. nýń
 • elsewhere adv. lys̨ó
 • embrace v. sïti
 • emotion n. ḿeilé
 • emphasis n. gáj
 • emphasize v. toude
 • employ v. kedäa
 • employee n. bopüajra
 • employer n. s̨ije
 • empty adj. aḿ
 • enable v. pypí
 • end n. mó
 • enemy n. möz̨újaḿ
 • energy n. jin
 • enforce v. gäke
 • engine n. teaq̨kyb
 • enhance v. jyć
 • enjoy v. doja
 • enough det. pyrub
 • enter v. gúb
 • enterprise n. g̨ïta
 • entire adj. düf
 • entry n. dep
 • environment n. eq
 • equal adj. sët
 • equipment n. pyjri
 • erase v. mïq̨kem
 • erection n. zelc̨ökö
 • error n. pöppïfam
 • escape v. tap
 • especially adv. mäde
 • essence n. pyq̨kel käqúf
 • establish v. lilu
 • estimate v. ŕyda
 • etcetera adv. kesa
 • even conj. gägó adv. mä
 • even though adv. gír
 • evening n. lofej
 • event n. biŕ
 • ever adv. dyl
 • every art. pu
 • everybody pron. fáf
 • everyone pron. zij
 • everything pron. lop
 • evidence n. mïzi
 • evident adj. mïzir
 • evil n. möḿ
 • evolve v. keigi
 • exact adj. jöj
 • exactly adv. taia
 • examination n. gänunnou
 • example n. nef
 • except conj. g̨ïjkob prep. ńúd
 • excite v. fouktoj
 • excitement n. fouktojal
 • excrement n. z̨ol
 • excuse n. fïmuj
 • execute v. pub
 • exercise v. kím
 • exist v. lys
 • existence n. ḿëj
 • expect v. bes̨u
 • expensive adj. tatyr
 • experience n. möndynig̨
 • experiment n. big
 • expert n. neb
 • explain v. fáx
 • explanation n. fáxal
 • explode v. eko
 • expose v. mös
 • expression n. qätüq̨kïj
 • extend v. ŕys
 • extent n. toufo
 • external adj. z̨ojrim
 • eye n. poć
 • eyeball n. neinny
 • eyelash n. toüppei
 • eyelid n. vaf
 • fabric n. jïppo
 • face n. ebín v. ḿeijrës
 • fact n. be
 • factor n. neaké
 • factory n. keinny
 • faculty n. dybam
 • fail v. dud
 • failure n. dudal
 • fair adj. dez̨imaj
 • fairly adv. düń
 • fake adj. epi
 • fall v. ḿôm
 • false adj. sïlü
 • family n. du
 • fan n. ŕyndeg
 • fan (enthusiast) n. núm
 • fantasy n. lyzu
 • far adv. venno
 • farm n. fáb
 • farmer n. fábijra
 • fashion n. ŕöppeigi
 • fashionable adj. ŕöppeigir
 • fast adj. mynad
 • fat adj. fab n. fal
 • father n. kúf
 • favour v. fec̨új
 • favourite adj. ḿôz
 • fear n. jüd
 • feather n. dejru
 • federal adj. fäjrýa
 • feel v. bid
 • feeling n. bidal
 • fellow adj. zetsoǵ
 • female n. bebíl
 • fence n. tôf
 • few det. ḿü
 • fiber n. dompe
 • fiction n. möf
 • field n. müz
 • fight v. z̨ondy
 • figure n. tôj
 • file n. bev
 • fill v. fôf
 • film n. lyn
 • fin (of fish) n. den
 • final adj. mëła
 • finally adv. dib
 • find v. nał
 • fine adj. zevuka
 • finger n. donfeij
 • finish v. mëł
 • fire n. feŕtym v. joka
 • firm adj. jolü
 • first num. po
 • fish n. kád
 • fit v. joppy
 • five num. dölündig
 • fix v. dyfö
 • flag n. ŕyv
 • flame n. pyjav
 • flat adj. łoürin
 • flavour n. fi
 • flavoursome adj. fir
 • flee v. fáv
 • flesh n. sëf
 • flight n. jogal
 • flirt v. ḿôn
 • float v. sëz
 • flood n. gäppo
 • floor n. s̨in
 • florist n. keg̨ëdijra
 • flour n. ńúf
 • flow n. gúǵ
 • flower n. keg̨ëd
 • fly v. jog n. joke
 • focus v. bojé
 • fog n. kún
 • fold v. łïnüg
 • follow v. duv
 • food n. nó
 • foot n. an
 • footprint n. kejriga
 • for prep. va
 • force n. nat
 • forefather n. z̨ojrëppei
 • forehead n. lonsä
 • foreign adj. q̨íd
 • foreigner n. q̨ídijra
 • forest n. jïen
 • forever adv. neide
 • forget v. beké
 • forgetful adj. bekéa
 • fork n. bozu
 • form n. zi
 • former det. dez
 • forward adv. jorúb
 • found v. kïke
 • foundation n. beg̨
 • four num. sëm
 • fowl n. jypa
 • FP Future particle p. k̨ud
 • fragile adj. g̨ïsó
 • frame n. söz
 • free adj. süj
 • freeze v. jojrë
 • frequent adj. röl
 • fresh adj. pyjrý
 • friend n. lił
 • friendly adj. liłyr
 • frog n. felu
 • from prep. fa
 • front n. möfálu
 • frost n. jojreal
 • frown v. sëq
 • fruit n. kúd
 • frustrate v. jüs
 • fuck v. kúp
 • full adj. def
 • fun adj. myga
 • fund n. säq̨kôj
 • funny adj. bejrëłëd
 • fur n. neike, pylé, ŕya
 • furthermore adv. naiq̨
 • future n. kad
 • galaxy n. dyŕfeil
 • game n. botó
 • gap n. pux̨
 • garden n. mïv
 • gardener n. mïvijra
 • gate n. sïjon
 • gay adj. z̨ompï
 • gender n. boppy
 • gene n. süt
 • general adj. łeafam
 • gentle adj. łoumpo
 • get v. nad
 • giant n. s̨iko
 • giggle v. röt
 • girl n. keadä
 • girlfriend n. lył
 • give v. vam
 • glass n. pyq̨kyf
 • glasses n. lile
 • glove n. fúl
 • glue n. doppï
 • go v. puǵ
 • go back v. neiptoc̨
 • goal n. fïnnoü
 • goat n. feijrułeiź
 • god n. ŕö
 • gold n. myla
 • golden adj. mylar
 • good adj. kaŕ
 • goodbye interj. keq̨kif
 • grab v. tű
 • graduate v. ŕyppy
 • grain n. pybuj
 • grandfather n. z̨oméfö
 • grandmother n. touk̨aj
 • grass n. g̨ïmi
 • grave n. mëf
 • graveyard n. mëfevo
 • grease n. ap
 • great adj. s̨iz
 • greed n. kíz
 • greedy adj. kízyr
 • green adj. ńüd
 • grey adj. ejrëfö
 • grind v. aŕ, ede
 • grip v. bel
 • grocer n. mïdevo
 • ground n. ḿaig, s̨in
 • group n. myjrap
 • grow v. käke
 • growth n. käkeal
 • guess v. jyj
 • guest n. lus
 • guide n. g̨ïbuj
 • guilty adj. k̨yḿ
 • gun n. łäbíp
 • guy n. bis
 • habitat n. feanny
 • hag (old woman) n. míz
 • hair (of body) n. fid, pylé
 • hair (of head) n. fid
 • half n. koubaj
 • hallway n. müs
 • hammer n. jyq̨kït
 • hand n. kam
 • hang v. fún
 • happen v. ken
 • happiness n. z̨oseb
 • happy adj. z̨os
 • harbour n. beppo
 • hard adj. dia
 • hardly adv. fác̨
 • harmony n. neinsyka
 • hat n. fen
 • hate v. lub
 • have v. fep
 • have to (must) v. dom
 • head n. ḿaiḿuv v. zif
 • health n. kejé
 • healthy adj. kejér
 • hear v. mïle
 • hearing n. mïleal
 • heart n. keinnï
 • heat n. jojeb
 • heaven n. jojrýsu
 • heavy adj. sïföj
 • hedge n. dyjkeb
 • heel n. pökönad
 • hell n. mïmím
 • hello interj. fád
 • help v. c̨u
 • here adv. xëf
 • heritage n. kempe
 • hide v. zef
 • high adj. fë
 • hill n. míł
 • hint v. mám
 • hiss v. joniz
 • history n. lif
 • hit v. s̨iptop
 • hold v. fý
 • hole n. fem
 • holiday n. käkoti
 • holy adj. lypü
 • home n. ib
 • homely adj. ibyr
 • homosexual adj. jońep
 • honour n. dynin
 • hood n. myké
 • hook n. keippo
 • hope v. bede
 • horizon n. lym
 • horn n. kan
 • horse n. keifo
 • hospital n. luf dig
 • hot adj. joj
 • hotel n. bedä
 • hour n. ly
 • house n. luf
 • how adv. i
 • however adv. puq
 • huge adj. ne
 • human n. don
 • humour n. tougi
 • hundred num. bip
 • hungry adj. ḿër
 • hunt v. bejaf
 • hunter n. bejafijra
 • hurt v. keḿeiké
 • husband n. zeka
 • ice n. ał
 • idea n. keŕúmpy
 • identify v. enud
 • identity n. enudal
 • idiot n. ep
 • idiotic adj. epyr
 • if conj. ka
 • illness n. zeq̨kôb
 • image n. mör
 • imagine v. neippe
 • imitate v. vat
 • impact n. el
 • implement v. ked
 • important adj. pyle
 • impose v. qäpóndib
 • improve v. röv
 • impulse n. pytsod
 • in prep. im
 • incentive n. łäq̨ken
 • include v. sïdö
 • including prep. jö
 • incorporate v. londaiń
 • increase v. jïn
 • indeed adv. łeandï
 • independence n. feika
 • indicate v. dos
 • individual n. kävüptet
 • industrial adj. ełyr
 • industry n. eł
 • infect v. fes
 • infection n. kädole
 • influence v. lyndyǵ
 • information n. naim
 • initiative n. sëł
 • ink n. fís
 • innocent adj. dyle
 • insect n. teic̨af
 • inside prep. núḿ
 • insight n. łïjö
 • instead adv. kendyp
 • instruct v. eppe
 • instrument n. jyn
 • insurance n. mïjé
 • integrity n. ńúp
 • intend v. łäŕtom
 • intense adj. kô
 • interest n. jyjoq
 • interior n. dav
 • internal adj. dojrim
 • interpret v. c̨uń
 • interrupt v. dynad
 • intervention n. beníf
 • interview n. dun
 • into prep. dy
 • invade v. ḿaippo
 • investigate v. ḿeińët
 • invite v. dejrëgó
 • involve v. gúl
 • iron n. süf
 • ironic adj. gämür
 • irony n. gämü
 • island n. mön
 • issue n. kej
 • jaw n. leb
 • jelly n. lon
 • jerk v. bondym
 • jewel n. feb
 • job n. kïźëj
 • join v. gänüḿ
 • joint n. sïńöt
 • joke n. káł
 • journey n. mözódo
 • joy n. dogi
 • judge v. käǵuf
 • jump v. fat
 • just adv. ketóc̨ëd
 • justice n. jïa
 • justify v. kïptyt
 • keep v. lu
 • kettle n. lyjri
 • key n. k̨ym
 • kick v. mymi
 • kid n. nôf
 • kill v. ký
 • killer n. kýjra
 • kind n. jïndi
 • king n. röŕ
 • kiss v. ǵáj
 • kitchen n. jig̨
 • kitten n. ńűu
 • knee n. kíb
 • knife n. jiz
 • knot n. ejrër
 • know v. lim
 • knowledge n. limal
 • laboratory n. jońës
 • lake n. jympo
 • land n. dos̨úfá
 • language n. luj
 • large adj. bo
 • last v. gín
 • last (final) adj. lojrëmaf
 • last (previous) adj. jozi
 • late adj. naj
 • later adv. fôd
 • laugh v. bebam
 • law n. lic̨
 • lawyer n. lic̨ijra
 • lay v. es
 • lead v. ij
 • leader n. bil
 • leaf n. k̨yp
 • leak v. jympï
 • lean v. lokoŕtej
 • learn v. s̨im
 • least adv. leg
 • leather n. dyq
 • leave v. bif
 • left adj. kejad
 • leg n. z̨onsyf
 • legal adj. lic̨yr
 • lend v. beppïk̨aj
 • length n. daḿeb
 • lens n. dal
 • less adv. deq
 • lesson n. gämpo
 • let v. q̨í
 • letter n. gíd
 • level n. dü
 • library n. luf in
 • lie v. sül
 • life n. tôz
 • lift v. jig
 • light v. jyŕtel n. kű, łïlu
 • light (weight) adj. founse
 • like prep. de v. kal
 • likely adj. et
 • limit n. depia, jël
 • limited adj. gäłeiń
 • limp v. łouźal
 • line n. dub
 • linen n. ic̨
 • link n. łäppo
 • lip n. jïndï
 • lipstick n. jïndï lojed
 • liquid n. jybüń
 • list n. kíp
 • listen v. łoudo
 • literature n. dyla
 • little adj. ḿëd
 • live adj. kíl v. sëp
 • liver n. sïbus
 • lizard n. jïŕxeij
 • loan v. ḿeimpo
 • local adj. vea
 • location n. puv
 • lock n. naiv
 • locksmith n. naivijra
 • long adj. daḿ
 • look v. jo
 • look (appearance) n. fag
 • loop n. pysi
 • lose v. feidö
 • loss n. feidöal
 • lot n. kä
 • lots pron. dat
 • loud adj. mív
 • louse n. deźaj
 • love v. möj
 • lovely adj. veń
 • lover n. möjijra
 • low adj. ŕyfol
 • lower class n. ńúb ŕyfol
 • luck n. gá
 • lucky adj. gár
 • lunch n. mïs
 • machine n. big̨
 • magazine n. bofa
 • magic n. q̨ím
 • mail n. ag
 • main adj. mäjruł
 • maintain v. döp
 • major adj. z̨om
 • make v. va
 • male n. efám
 • mall n. feke
 • man n. pum
 • manage v. łïka
 • manager n. vefaj
 • manner n. efe
 • mansion n. lufé
 • many det. lil
 • map n. dij
 • mark v. nôb
 • market n. źí
 • marketing n. jiǵ
 • marry v. mäq̨kyfaf
 • mask n. sïŕ
 • mass n. zev
 • massage v. łouké
 • massive adj. neifa
 • masturbate v. nemij
 • match n. k̨yb
 • material n. pöc̨ëde
 • mathematics n. fáń
 • matter n. fíd v. möm
 • may v. fó
 • maybe adv. pod
 • meal n. leq̨
 • mean adj. lun v. ńü
 • meanwhile adv. kúb
 • measure v. mïm
 • meat n. foümil
 • media n. jol
 • medical adj. digyr
 • medicine n. dig, sën
 • medium n. denuńús
 • meet v. ef
 • meeting n. efal
 • member n. jyt
 • memory n. jubal
 • mend v. dyfö
 • mention v. tar
 • menu n. kíp nó
 • mere adj. sïfon
 • merely adv. lya
 • mess n. dön
 • message n. bejeǵ
 • messy adj. dönyr
 • metal n. jit
 • middle adj. joda
 • middle class n. myfa
 • midnight n. jëz
 • might v. ńú
 • migrate v. łeampo
 • military n. säjab
 • milk n. łïc̨uf
 • million num. pynnou
 • mind n. lofá
 • mint n. ḿaiec̨
 • minute n. zegó
 • mirror n. sïdo
 • miss (long for) v. s̨ig
 • miss (not hit) v. mïjri
 • miss (not take advantage of) v. mïjri
 • missing adj. deq̨kyl
 • mission n. nan
 • mist n. ned
 • mistake n. pöppïfam
 • mix v. pydode
 • moan v. ńýq
 • model n. ḿëł
 • moment n. puf
 • money n. kais, pyjöm
 • monitor v. mököq̨kôf
 • monster n. lyjru
 • month n. dojrý
 • mood n. s̨is lopü
 • moon n. bin
 • moral adj. säva
 • more det. neaźuj
 • morning n. dym
 • moss n. doq
 • most adv. jëj
 • mother n. z̨osa
 • motion n. dün
 • motor n. zense
 • mountain n. dad
 • mouse n. ben
 • mouth n. sël
 • move v. faf
 • movement n. fafal
 • much det. jybul
 • mud n. zensojed
 • murder v. ký
 • muscle n. teiŕtym
 • music n. diź
 • must v. núq
 • nail n. keiföjrë
 • naked adj. sün
 • name n. ḿôń
 • narrow adj. dojrig̨
 • nation n. dyzó
 • native adj. densoü
 • natural adj. ligur
 • nature n. ligu
 • near prep. k̨yd
 • necessary adj. gädoq̨aj
 • neck n. feł
 • need v. ad
 • needle n. jip
 • negotiate v. döv
 • neighbour n. doq̨kifa
 • neither adv. foula
 • nephew n. gäbuppei
 • nerve n. eppï
 • nest n. jid
 • net n. jïka
 • network n. teipuef
 • never adv. fe
 • nevertheless adv. gír
 • new adj. ćó
 • news n. bij
 • next adj. ḿôj
 • nice adj. dyppï
 • niece n. kíź
 • night n. fúp
 • nine num. käma
 • no interj. detsod art. kó
 • nobody pron. at
 • nod v. edösó
 • noise n. dot
 • nominate v. nouq̨kïḿ
 • none pron. źó
 • normal adj. bofol
 • north n. keke
 • nose n. k̨um
 • nostril n. fúd
 • not adv. i
 • note n. fan
 • nothing pron. dul
 • now adv. mö
 • nowhere adv. keippyjrë
 • number n. zefál
 • nut n. kïnde
 • object n. pyg
 • observation n. pyḿöt
 • obvious adj. mïzir
 • occur v. lit
 • ocean n. biŕfel
 • of prep. na
 • off adv. nen
 • offence n. ńüḿ
 • offend v. eg
 • offensive adj. ega
 • offer v. koüq̨keḿ
 • office n. gé
 • officer n. gí
 • official n. kämpï
 • often adv. kaf
 • oil n. kemüj
 • okay interj. defa
 • old adj. ŕypa
 • on prep. le
 • once adv. bit
 • one pron. ip num. mü
 • only adv. pyd adj. sïd
 • onto prep. veda
 • open v. fïj
 • opening n. fïjal
 • operate v. dode
 • opinion n. lode
 • or conj. ze
 • oral adj. sëlyr
 • orange adj. zeŕum
 • order n. kaǵ
 • organisation n. id
 • organize v. noüda
 • orgasm n. kezu
 • origin n. fefa
 • ornament n. juv
 • other adj. e
 • others n. k̨yf
 • otherwise adv. keiksysa
 • out adv. ji prep. z̨oḿ
 • outcome n. dod
 • outside prep. s̨ib
 • oven n. vad
 • over prep. zempei
 • overlook v. fíf
 • owe v. loŕsof
 • owl n. deń fúp
 • own det. fïm
 • owner n. käfoj
 • package n. dejra
 • page n. pop
 • pain n. duḿ
 • painful adj. duḿyr
 • paint n. jis
 • painter n. jisijra
 • painting n. jisal
 • pair n. mïlu
 • palm (of hand) n. mïsu
 • pant v. kíc̨
 • pants n. ḿël
 • paper n. zenno
 • paradise n. mïk̨ëj
 • paradox n. los
 • parcel n. xëd
 • parent n. div
 • park n. fýḿ
 • part n. łäq̨kikö
 • particular adj. ŕyc̨inde
 • partner n. zejap
 • party n. liḿ
 • pass v. naz
 • past n. gúm adj. sïjöf
 • paste n. fefáb
 • path n. kea
 • patient n. gáf
 • pause v. puz
 • pay v. ej
 • peace n. kainir
 • peer v. fël
 • pen n. jëd
 • pencil n. c̨uf
 • penis n. deń
 • pensive adj. naa
 • pepper n. naied
 • per prep. eq̨kïq
 • perceive v. pyti
 • percent n. beḿ
 • perception n. fïdo
 • perfect adj. jof
 • perfection n. jofeb
 • perform v. dit
 • perhaps adv. qá
 • period n. jyda
 • permanent adj. z̨ońup
 • permission n. ŕyg
 • permit v. süp
 • person n. iz
 • personal adj. izyr
 • phone n. bodo
 • physical adj. jodä
 • pick v. toüq̨kim
 • picture n. lyzü
 • piece n. söf
 • pig n. mybu
 • pile n. s̨olö
 • pillow n. sïfo
 • pin n. káx̨
 • pink adj. kejon
 • pipe n. fô
 • PL.D Future particle a. mü
 • PL.I Future particle a. sü
 • place v. dyt n. gíl
 • plague n. feappei
 • plain n. dyfoda
 • plan n. gúf
 • plane n. ḿaia
 • planet n. fïćul
 • plant n. dyf v. keijrim
 • plate n. mít, ḿeiptyc̨
 • play v. sïj
 • play (stage play) n. vef
 • player n. dus
 • please v. neala
 • pleasure n. nealaal
 • plenty pron. eptes
 • plough v. kúj
 • plus prep. nôń
 • pocket n. kaia
 • poem n. jykö
 • poet n. jyköjra
 • point n. fíl
 • poison n. fáz
 • pole n. lef
 • police n. ǵá
 • policy n. vec̨uf
 • polish v. g̨ïm
 • politician n. dez̨ijra
 • politics n. dez̨i
 • pollute v. mïnny
 • pool n. myfá
 • poor adj. ḿű
 • popular adj. nain
 • population n. liv
 • portion n. fäq̨kyd
 • position n. źíj
 • possess v. ejrý
 • possibility n. gýb
 • possible adj. gý
 • pot n. lien
 • potato n. q̨íc̨
 • potion n. kaiḿoń
 • pour v. zec̨af
 • powder n. pyjrixúq̨
 • power n. fű
 • powerful adj. fűr
 • practise v. dim
 • pray v. kán
 • precise adj. jyd
 • pregnant adj. mybi
 • preparation n. c̨usal
 • prepare v. c̨us
 • present v. g̨ïc̨
 • present (gift) n. káḿ
 • present (time) n. ńún
 • press v. ḿôḿ
 • pressure n. źíc̨
 • pretty adv. fïpi adj. mëb
 • prey n. bemu
 • price n. gúj
 • pride n. jïc̨id
 • priest n. fäppy
 • print n. neasü
 • prison n. keŕtym
 • prisoner n. keŕtymijra
 • private adj. dyq̨kaij
 • prize n. lem
 • probable adj. źíf
 • probably adv. nôj
 • problem n. nam
 • procedure n. ŕyjrý
 • process n. foüc̨af
 • produce v. ḿeinüq̨
 • product n. ḿeinüq̨al
 • professor n. z̨or
 • profit n. keivü
 • program n. fele
 • progress n. feqëf
 • project n. z̨od
 • promise v. jïḿiv
 • proof n. míal
 • property n. fas
 • proposed adj. noupa
 • prospect n. bejrý
 • prostitute n. eké
 • protect v. neic̨úf
 • protection n. neic̨úfal
 • proud adj. kab
 • prove v. mí
 • provide v. neado
 • province n. kes
 • provision n. łïsó
 • psychologist n. beq̨kôjijra
 • psychology n. beq̨kôj
 • pubic hair n. sïjrë
 • public n. loko
 • publish v. dojra
 • pull v. teijrum
 • pump n. keńeidä
 • punish v. fëp
 • puppy n. mïtuu
 • pure adj. kás
 • purple adj. ńüb
 • purpose n. keiq̨kôf
 • push v. neg
 • put v. dyg̨inaz
 • puzzle n. łoundeq
 • quality n. pyq̨kel
 • quarter n. jojri
 • queen n. jonüb
 • question n. jum
 • quick adj. bejran
 • quickly adv. bejranú
 • quiet adj. gúg
 • quite adv. jöd
 • race n. vesu
 • race (ethnicity) n. mïjrý
 • radius n. ḿë
 • rag n. k̨up
 • rail n. łeindied
 • rain n. fí
 • raise v. bił
 • rake n. łäke
 • range n. c̨uj
 • rank (military) n. koumí
 • rare adj. kám
 • rate n. nej
 • rather adv. dag
 • ray n. ḿë
 • reach v. död
 • react v. ŕymijra
 • read v. lyb
 • ready adj. fail
 • real adj. käqúf
 • realize v. kämpo
 • really adv. dem
 • reason n. jud
 • reasonable adj. fïłöń
 • receipt n. nôg
 • receive v. kôf
 • recent adj. teilü
 • recently adv. teilüú
 • recipe n. loj
 • recognition n. dasal
 • recognize v. das
 • recommend v. lojrë
 • record n. dodö
 • recover v. łouka
 • red adj. lojed
 • reduce v. nap
 • refer v. lyŕteal
 • reference n. fïnde
 • reflect v. toundaim
 • reflection n. toundaimal
 • regarding prep. jës
 • regardless adv. gír
 • region n. ju
 • register v. es̨i
 • regret v. zid
 • regular adj. deńët
 • regulate v. dole
 • relate v. pydö
 • relationship n. bepü
 • relax v. dyndec̨
 • release v. jyjam
 • relevant adj. leg̨
 • religion n. bosó
 • religious adj. bosór
 • rely v. kaiǵ
 • remain v. jïtsoł
 • remarkable adj. łïnsoüf
 • remember v. jub
 • remove v. joł
 • render v. dyga
 • rent v. dev
 • repeat v. fejág̨
 • report v. míb
 • request v. kaḿ
 • require v. ḿët
 • rescue v. lyńús
 • research n. taf
 • reservation n. fíg
 • reserve v. möv
 • resident n. zefe
 • resolution n. naḿ
 • resource n. fïgó
 • respect v. egu
 • respond v. pympï
 • response n. pympïal
 • rest v. fôz
 • restaurant n. eda
 • result n. dysi
 • retain v. pyf
 • return v. neiptoc̨
 • reveal v. s̨iq
 • review v. feako
 • revolution n. bojrë
 • reward n. mäŕtodo
 • rhythm n. gäppïnsyd
 • rib n. fú
 • rice n. teifoj
 • rich adj. ec̨yr, fir
 • ride v. mís
 • rifle n. lom
 • right n. ká adj. loł
 • right (correct) adj. ḿeifa
 • right (direction) adj. jiv, zej
 • ring n. fím v. gäk̨úl
 • riot n. łälc̨ömü
 • rise v. tab
 • risk n. g̨ïppy
 • risky adj. g̨ïppyr
 • river n. jë
 • road n. kôg
 • roast v. ŕypudö
 • rock n. lyŕ
 • rod n. keinüd
 • role n. mändïpí
 • roll v. düs
 • romance n. fïb
 • roof n. ḿëv
 • room (of house) n. söm
 • room (space) n. fef
 • root n. mïndaig
 • rope n. linny
 • rough adj. bek̨új
 • round adj. mëp
 • row v. daj n. łoułeǵ
 • rub v. müv
 • rubbish n. joppytó
 • rule n. ḿeiz̨ëd
 • rumour n. jëv
 • run v. źíb
 • runner n. źíbijra
 • sad adj. biń
 • saddle n. vedo
 • sadness n. bińeb
 • safe adj. doj
 • sail v. ŕynde
 • sailor n. ŕyndejra
 • sale n. koüksyd
 • salt n. dijet
 • same det. gúp
 • sand n. mänsonif
 • sap n. lib
 • satisfy v. fac̨
 • save v. lyńús
 • save (put aside) v. aj
 • say v. ta
 • scale n. káb
 • scared adj. máŕ
 • scene n. q̨é
 • schedule n. mïnaj
 • school n. ŕypí
 • science n. g̨ïd
 • scientist n. g̨ïdijra
 • scissors n. kïjrúg
 • scope n. nôŕ
 • screw n. biel v. kúp
 • sea n. pyjru
 • search v. toulu
 • season n. gó ze
 • seat n. nal
 • second n. lut num. tad
 • secret n. nú
 • section n. łïda
 • security n. ḿeilü
 • see v. gä
 • seed n. kïnde
 • seek v. dołud
 • seem v. jöf
 • segment n. mán
 • self n. neippyföd
 • sell v. fïa
 • semen n. kïnde tôz
 • send v. dam
 • sense n. dif
 • separate v. dap
 • sequence n. z̨onnoujor
 • series n. gág
 • serious adj. en
 • servant n. fín
 • serve v. núd
 • service n. núdal
 • set n. fea v. jyjög
 • settle (land) v. loq̨ked
 • settlement n. loq̨kedal
 • seven num. lid
 • several det. käŕfyl
 • sew v. fäq̨kyptär
 • sex n. beŕ
 • sexy adj. beŕyr
 • SG.D Future particle a. jü
 • SG.I Future particle a. ńü
 • shade n. s̨il
 • shadow n. faig
 • shake v. bibic̨
 • shame n. z̨olé
 • shape n. s̨is
 • share v. al
 • shark n. kád jil
 • sharp adj. łäk̨új
 • sheep n. ebul
 • shelf n. sëc̨
 • shell n. vebüg
 • shield n. ḿëf
 • shift v. łälé
 • shine v. joföj
 • ship n. dyjel
 • shirt n. etü
 • shit n. mïfe
 • shock v. míń
 • shoe n. pyǵ
 • shoot v. jyb
 • shop v. sëŕ
 • shore n. gún
 • short adj. máf
 • should v. s̨i
 • shoulder n. duf
 • show v. ḿaiv n. s̨iptyp
 • shrine n. q̨ís
 • sick adj. neń
 • sickness n. neńeb
 • side n. duj, ebín
 • siege n. g̨ïŕtol
 • sign n. łïpa
 • signal n. bondilé
 • significant adj. bondai
 • silence n. ḿaig̨eb
 • silent adj. ḿaig̨
 • silk n. noütsäd
 • silver n. kais
 • similar adj. mín
 • simple adj. koundai
 • simply adv. koundaiú
 • sin n. nouza
 • since conj. lyd
 • sing v. teikafü
 • singer n. teikajra
 • single adj. jyjoev
 • sink v. feijoa
 • sister n. möd
 • sit v. k̨yj
 • site n. g̨ïł
 • situation n. bodä
 • six num. ił
 • size n. eva
 • skeleton n. eḿ
 • skill n. foufej
 • skilled adj. foufejyr
 • skin n. fúb
 • skirt n. jiḿ
 • skull n. sïmif
 • sky n. endaim
 • slave n. núdijra
 • sleep v. boq̨kyd
 • slice n. łändiłoq
 • slim (of a person) adj. ké
 • slip v. ŕyde
 • slope n. duń
 • slow adj. röf
 • small adj. fä
 • smart adj. mïdö
 • smash v. vendïń
 • smell (emit odour) v. teifaf
 • smell (sense with nose) v. jopü
 • smile v. mäjas
 • smoke n. gív
 • smooth adj. boq̨kil
 • snake n. teifá
 • snap v. ŕönsäŕkeif
 • sneeze v. möp
 • snow n. düp
 • so adv. g̨ïj
 • soap n. biv
 • social adj. josa
 • society n. jöbümu
 • sock n. eŕseif
 • sofa n. sïnif
 • soft adj. val
 • soil n. loda
 • soldier n. gämpï
 • solve v. endai
 • somebody pron. ḿôv
 • somehow adv. feti
 • someone pron. ŕynne
 • something pron. kef
 • sometimes adv. g̨ïksäd
 • somewhat adv. feande
 • somewhere adv. kairin
 • son n. sïpi
 • song n. teika
 • soon adv. kenne
 • sophisticated adj. kïpü
 • sorry adj. lyl
 • sort v. am
 • soul n. bodötseaḿ
 • sound n. jyḿ
 • soup n. dyd
 • sour adj. ǵál
 • source n. jïjra
 • south n. ǵáf
 • space (outer) n. is
 • speak v. ǵáb
 • spear n. káq̨
 • special adj. dil
 • specialist n. kís
 • species n. pyjöŕ
 • specific adj. gáb
 • speed n. kap
 • spell v. łeippole
 • spell (of magic) n. c̨un
 • spelling n. łeippoleal
 • spend v. g̨ïbin
 • spirit n. lopü
 • spit v. fán
 • split v. kenüm
 • sponge n. łoükseaf
 • spoon n. ńüm
 • sport n. feiq̨kijog̨
 • spot v. ŕylu
 • spring (season) n. fíp
 • square n. dopike
 • squeeze v. loje
 • stab v. pyjat
 • stable adj. feinfäjri n. keifovo
 • staff n. zejreaf
 • stage n. keb
 • stake n. luq̨
 • stamp v. doŕtob
 • stand v. dyŕtäj n. xïf
 • standard n. düm
 • star n. kýł
 • start v. kúl
 • starve v. jun
 • state n. diḿ v. iŕ
 • state) v. da
 • station n. fetónsä
 • stay v. jïtsoł
 • steal v. sü
 • steam n. lied
 • steel n. koudo
 • steep adj. zendip, z̨ob
 • stem n. sïglon
 • step v. kendyq̨kyg
 • stick v. kendaia
 • stick (of tree) n. mël
 • sticky adj. ńýŕ
 • stiff adj. as
 • still adv. pyko
 • stitch n. neijrëmu
 • stock n. nem
 • stomach n. lojra
 • stone n. lyŕ
 • stop v. feifö
 • store n. sïm
 • storm n. s̨iv
 • story n. lif
 • straight adj. zendip
 • strange adj. käkégi
 • strap n. lyt
 • strategy n. müb
 • stream n. düd
 • street n. fág
 • strength n. gänateb
 • stress v. nax
 • stretch v. teijrum
 • string n. röm
 • strip n. keaf
 • stroke v. söc̨
 • strong adj. gänat
 • structure n. lij
 • struggle n. zenny
 • stubborn adj. pöléndyń
 • student n. fa
 • study v. fam
 • stuff n. lyp
 • stump n. máj
 • stupid adj. koufap
 • style n. pun
 • subject n. źím
 • substantial adj. k̨yŕ
 • subtle adj. pon
 • subtlety n. poneb
 • suburb n. nel
 • success n. lyf
 • successful adj. lyfyr
 • such det. mím
 • suck v. kenís
 • sudden adj. befo
 • suddenly adv. befoú
 • sufficient adj. neama
 • sugar n. taǵ
 • suggest v. jyf
 • suggestion n. jyfal
 • summer n. gó ze joj
 • sun n. fôj
 • support v. lyaf
 • sure adj. deł
 • surprise v. ŕyq̨kïl
 • survive v. ŕyjri
 • suspect n. bonne
 • swallow v. lof
 • swamp n. ŕyppei
 • sweet adj. taił
 • swim v. jova
 • swing v. łoükkeil
 • sword n. düb
 • system n. më
 • table n. gäjru
 • tail n. myfo
 • take v. lo
 • take out v. kefá
 • talk v. deda
 • tall adj. míf
 • target n. daz
 • taste v. keqëppe
 • tax n. k̨u
 • tea n. lig
 • teach v. foünnoü
 • teacher n. ŕypíjra
 • team n. z̨oj
 • tear n. gím poć
 • technical adj. ves
 • technological adj. keabalyr
 • technology n. keabal
 • teenager n. źíl
 • tell v. má
 • temporary adj. g̨ïf
 • ten num. luḿ
 • tension n. fäde
 • tent n. ńüz
 • term n. fempe
 • terrible adj. käppe
 • test v. łoüvó
 • testify v. dennïjru
 • text n. jïjáv
 • than conj. lol
 • thank v. nac̨
 • that det. faid adv. jïes conj. mö
 • theatre n. döf
 • then adv. faia
 • theory n. kejrë
 • there adv. k̨uć
 • therefore adv. jynüd
 • these det. x̨é
 • thick adj. käjru
 • thief n. süjra
 • thigh n. benfyq̨kif
 • thin adj. s̨if
 • thin (of an object) adj. ka
 • thing n. gíb
 • think v. na
 • third num. lin
 • this det. puf
 • thorn n. ejálu
 • those det. dö
 • though conj. jü
 • thought n. naal
 • thousand num. fenne
 • thread n. jix
 • threat n. nôn
 • three num. lonika
 • throat n. edo
 • throne n. c̨um
 • through prep. c̨o
 • throughout prep. z̨olü
 • throw v. er
 • thumb n. käfa
 • thunder n. sïfö
 • thus adv. jyde
 • ticket n. pya
 • tide n. nede
 • tie n. koüfa v. sïbaǵ
 • tight adj. dyjra
 • time n. gó, ly
 • tin n. ketüq̨kôg
 • tire n. liń
 • tired adj. puj
 • to prep. ńýd
 • today adv. tealü
 • toe n. donfeij
 • together adv. vejád
 • tomb n. juf
 • tomorrow adv. z̨oppe
 • tongue n. eb
 • tonight adv. kág
 • too adv. af
 • tool n. g̨ïz
 • tooth n. epu
 • top n. ve
 • topic n. gädöjri
 • torch n. jïd
 • torture v. g̨ïg
 • touch v. sïń
 • tourist n. łeijez
 • toward prep. faŕ
 • towards prep. kaisi
 • tower n. teappy
 • town n. liv
 • toy n. kïndï
 • TR.D Future particle a. li
 • TR.I Future particle a. de
 • track n. łouq̨kôn
 • trade n. veptoz
 • tradition n. g̨ïmil
 • trail n. deq̨
 • train n. edö v. núj
 • training n. edöal
 • transfer v. taitsoḿ
 • transition n. poz
 • translate v. mág
 • transport n. łeiq̨kïjra
 • trap n. kefö
 • travel v. jibiŕ
 • tray n. pyba
 • tread v. noujra
 • treat v. loŕsäke
 • treatment n. loŕsäkeal
 • tree n. fúj, süm
 • trend n. zefá
 • trial n. dig̨
 • triangle n. lylu
 • trick v. käjrindïń
 • trip n. gýx
 • trouble n. dic̨
 • troublesome adj. dic̨yr
 • trousers n. ḿël
 • true adj. gíx̨
 • truth n. gíx̨eb
 • try v. eq̨ken
 • turn v. rög
 • turn [sth.] on v. vav
 • twist v. pos
 • two num. q̨íg
 • type n. beg
 • ugly adj. döm
 • umbrella n. teiŕtoko
 • uncle n. pydá
 • under prep. mé
 • understand v. dobüm
 • underwear n. eŕ
 • uniform n. dondel
 • unit n. jüp
 • university n. jobil
 • unless conj. lofö
 • until conj. míd
 • unwell adj. neń
 • up adv. käppï, ný
 • upon prep. z̨obüj
 • upper class n. devu
 • urban adj. müdyr
 • urine n. gím ḿëd
 • use v. sëd
 • useful adj. pözójoḿ
 • usually adv. ven
 • vacation n. pöptäŕën
 • vagina n. dyjás, fôp
 • vague adj. fedá
 • valley n. káf
 • value n. zejraŕ
 • variable n. nýŕ
 • various adj. daŕ
 • vary v. eppy
 • vegetable n. dyf jig̨
 • vehicle n. zer
 • vein n. neajof
 • vendor n. fïajra
 • verse n. ńúj
 • version n. müg̨
 • versus prep. pyníf
 • very adv. a
 • vest n. etü lyt
 • via prep. fíj
 • victim n. dolü
 • victory n. fäbikö
 • view n. bep
 • village n. jonso
 • violate v. bojrix
 • violence n. dyq̨eb
 • violent adj. dyq̨
 • vision n. londï
 • visit v. tax
 • visitor n. taxijra
 • vocabulary n. g̨ïq̨kôg
 • voice n. empï
 • volcano n. dad feŕtym
 • volume n. faj
 • vomit v. sïŕal
 • vote v. bobím
 • vulgar adj. müm
 • wage n. domü
 • waist n. dej
 • wait v. jydo
 • waiter n. dobíg
 • wake v. doníp
 • wake up v. núf
 • walk v. gű
 • wall n. bef
 • wander v. gád
 • want v. vej
 • war n. jil
 • warm adj. dyfa
 • warn v. pympe
 • warrior n. jilijra
 • wash v. dydo
 • waste v. juj
 • watch v. fendy
 • water n. gím
 • wave (ocean) n. ḿôb
 • wave (salutation) v. taḿ
 • wax n. nôd
 • way n. ǵáź
 • weak adj. kouma
 • wealth n. ec̨
 • wealthy adj. ec̨yr
 • weapon n. nea
 • wear v. boḿac̨
 • weather n. sïb
 • wedding n. bojrun
 • week n. le
 • weigh v. nagufü
 • weight n. nag
 • welcome interj. fej
 • well n. fïd, möl interj. fïle adv. fü
 • west n. kenfyndi
 • wet adj. łïq̨kyd
 • what det. jyj
 • whatever det. deb
 • wheel n. enuj
 • when conj. së
 • where adv. jyl
 • whether conj. pyppei
 • which det. jüg
 • while conj. núl
 • whistle v. vaź
 • white adj. fëm
 • who pron. faf
 • whole adj. dofá
 • whore n. eké
 • whose det. loq̨kïf
 • why adv. dol
 • wide adj. jofá
 • width n. jofáb
 • wife n. ḿeidä
 • will v. rö
 • win v. jode
 • wind n. ǵám v. ḿôd
 • window n. fúd
 • wine n. kel
 • winery n. kelevo
 • wing n. jiŕ
 • winter n. gó ze pom
 • wire n. z̨on
 • wise adj. ŕöndyŕtän
 • wit n. dif bejrëłëd
 • witch n. myndi
 • with prep. nú
 • within prep. ber
 • without prep. ŕynüd
 • witness v. pyjes
 • wolf n. mïf
 • woman n. zem
 • wonder v. gälemu
 • wonderful adj. efa
 • wood n. lef, süm
 • wool n. ŕya
 • word n. ab
 • work v. bopüa
 • worker n. bopüajra
 • world n. kíj
 • worm n. g̨ïs
 • worry v. söv
 • worth adj. ar
 • would v. kas
 • wound n. kag
 • wrist n. kam
 • write v. söj
 • writer n. jon
 • wrong adj. pyde
 • year n. ze
 • yellow adj. mëg
 • yes interj. dyb
 • yesterday adv. jonfej
 • yet adv. faz
 • young adj. dut
 • youth n. duteb
 • zero num. venun

 

Advertisements

hi

illuminarty cinfirmd ftwiffif 239it94rit40952i340592348503485023945

omg

wat

i maed a thign

idk wai

butz i haz 2

riet

ϙϙϘϙϘϙϘϙϙϙϙϙ ͿϳϳͿͿͿϳ ͲͳͳͳͳͲͳͲͲ ϚϚϛϛϚϚϛϛϚϛ ϜϜϜϝϜϜϝϝϝϜϝϜ

okai ððð

þþþ

omg wait

þ

þorn ftw

ÞþÞþÞþÞþÞþÞþÞþÞþþþ

i like the þorn. it makes me þ³þ.

cerpterp